Search
Bao thanh toan

BAO THANH TOÁN

Là hình thức SCB cấp tín dụng cho khách hàng là Bên bán hàng (người cư trú theo quy định của Pháp luật về ngoại hối) thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu từ việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nước theo Hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

ĐĂNG KÝ

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động trong thời gian bán hàng trả chậm.

Theo dõi thu nợ đối với bên mua hàng để có thời gian tập trung sản hoạt động xuất kinh doanh.

ĐẶC TÍNH

Tổ chức là pháp nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu bổ sung vốn lưu động trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ.

Thời hạn bao thanh toán: tối đa 06 tháng.

Phương thức bao thanh toán:

+ Bao thanh toán từng lần;

+ Bao thanh toán hạn mức;

+ Đồng bao thanh toán.

Lãi suất và phí bao thanh toán: Theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

Bảo lãnh một phần không tài sản bảo đảm

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Phân bón

icon dn 23

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại Thép

icon dn 24

Tài trợ doanh nghiệp sản xuất, thương mại cà phê

icon dn 25

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

CHO VAY CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

 

top