Biểu phí - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

Biểu phí

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

Danh mục Khách hàng Cá nhân Khách hàng Doanh nghiệp
I. Biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi
II. Biểu phí gói tài khoản đa năng
III. Biểu phí gói tài khoản lộc phát
IV. Biểu phí dịch vụ thanh toán trong nước
V. Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế
VI. Biểu phí dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử
VII. Biểu phí dịch vụ ngân quỹ
VIII. Biểu phí dịch vụ bảo lãnh, bao thanh toán
IX. Biểu phí dịch vụ đầu tư
X. Biểu phí dịch vụ tín dụng
XI. Biểu phí dịch vụ tư vấn
XII. Biểu phí dịch vụ đại lý bảo hiểm
XIII. Biểu phí tài khoản thanh toán s-free
XIV. Biểu phí dịch vụ khác
XV. Gói tài khoản cáo cấp S-Premier

 

top