Search
13/09/2019

Thông báo thu giữ TSBĐ Khách hàng Trần Văn Vươn

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005;

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (nếu khoản nợ đã bán cho VAMC);

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 về việc xử lý tài sản đảm bảo;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số cấp tín dụng hạn mức số 225/HĐTD-SCB-CNHD.17 ngày 14/12/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương và ông Trần Văn Vươn;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 141/HĐTC-SCB-CNHD.16 ngày 20/12/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương và ông Trần Văn Vươn.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã gửi thông báo ngày 05/08/2019 về việc thu giữ tài sản để xử lý nợ vay quá hạn của ông Trần Văn Vươn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Nhưng sau khi làm việc với SCB –CN Hải Dương, ông Trần Văn Vươn đã có sự hợp tác trả vào cho ngân hàng số tiền: 200.000.000 đồng ngày 14 tháng 08 năm 2019; SCB – CN Hải Dương đã gia hạn việc thu giữ tài sản để ông Trần Văn Vươn có thời gian sắp xếp tài chính để trả nợ cho SCB từ ngày 20/08/2019 đến hết ngày 20/09/2019. Bằng thông báo này SCB gửi thông báo này đến khách hàng Trần Văn Vươn, sau ngày 20/09/2019 mà ông Trần Văn Vươn không thực hiện tất toán hết nghĩa vụ trả nợ cho SCB thì Ngân hàng sẽ thi hành thu giữ tài sản vào ngày 04/10/2019.

Trân trọng.

 

top