Search
15/03/2019

Thông báo thu giữ TSBĐ Khách hàng Đặng Xuân Hòa

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 43/HĐTD-SCB-CNHD.16 ngày 18/05/2016 được ký kết giữa Ông Đặng Xuân Hòa – Bà Phan Thị Lan và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Hải Dương;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 42/HĐTD-SCB-CNHD.16 ngày 18/05/2016 được ký kết giữa Ông Đặng Xuân Hòa – Bà Phan Thị Lan và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Hải Dương;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 40/HĐTC-SCB-CNHD.16 ngày 18/05/2016 được ký kết giữa Ông Đặng Xuân Hòa – Bà Phan Thị Lan và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Hải Dương và được công chứng tại Văn phòng công chứng An Phú, số công chứng 1994 Quyển số 02/2016 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 18/05/2016; Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 40-1/PLHĐTC-SCB-CNHD.17 ngày 03/10/2017 được công chứng tại Văn phòng Công chứng An Phú, số công chứng 4269 Quyển số 05/2017 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/10/2017;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 41/HĐTC-SCB-CNHD.16 ngày 18/05/2016 được ký kết giữa Ông Đặng Xuân Hòa – Bà Phan Thị Lan và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Hải Dương và được công chứng tại Văn phòng công chứng An Phú, số công chứng 1995 Quyển số 02/2016 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 18/05/2016; Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 41-1/PLHĐTC-SCB-CNHD.17 ngày 03/10/2017 được công chứng tại Văn phòng Công chứng An Phú, số công chứng 4270 Quyển số 05/2017 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/10/2017;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Ngày 25/01/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo gửi cho Ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 43/HĐTD-SCB-CNHD.16 ngày 18/05/2016 và Hợp đồng tín dụng số 42/HĐTD-SCB-CNHD.16 ngày 18/05/2016. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1

Bất động sản (Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)

Thông tin thửa đất:

Thửa đất số: 251

- Tờ bản đồ số: 22
- Diện tích: 300 m2
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (300 m2).
- Thời gian sử dụng: Lâu
dài đối với đất ở đô thị.

Ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 007689, do UBND huyện Kinh Môn cấp ngày 06/05/2016 cho ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 02150

2

Bất động sản (Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)

1. Thông tin thửa đất:

- Thửa đất số: 20,249
- Tờ bản đồ số: 22
- Diện tích: 474,9 m2
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (178,0 m2); Đất vườn thừa hợp pháp (296,9 m2).
- Thời gian sử dụng: Lâu dài.

2. Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.
- Diện tích xây dựng: 98,9 m2
- Diện tích sàn: 336,1 m2
- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
- Cấp (hạng): 3

Ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 007688, do UBND huyện Kinh Môn cấp ngày 06/05/2016 cho ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 02149

2.Lý do thu giữ:

Do Ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2019.

Địa điểm thu giữ tài sản: Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND TT Kinh Môn: Chủ tịch UBND TT Kinh Môn.
  • Đại diện Công an TT Kinh Môn: Trưởng công an TT Kinh Môn.
  • Đại diện SCB – CN Hải Dương: Giám đốc chi nhánh và các bộ phận phòng ban liên quan.

SCB yêu cầu Ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử: https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND TT Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;
  • Thông báo trên Đài phát thanh TT Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Ông Đặng Xuân Hòa và bà Phan Thị Lan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương
  • Địa chỉ: Số 133 đường Thanh Niên, P. Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
  • Ông: Triệu Ngọc Vàng - Chức vụ: Cán bộ tín dụng.

SCB thông báo để Ông Đặng Xuân Hòa và Bà Phan Thị Lan được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top