Search
05/11/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm Khách hàng Công ty KS Hải Hưng

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số S42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ thỏa thuận cấp tín dụng số 159/TTTD-SCB-CNHD.17 ngày 31/07/2017 và các phụ lục kèm theo được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương và Công ty Cổ phần Than, Khoáng sản Hải Hưng;

Căn cứ vào Hợp đồng thế chấp số 166/HĐTC-SCB-CNHD.17 ngày 04/08/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương và Công ty CP than, khoáng sản Hải Hưng;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 14/05/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 152/TB/SCB-CNHD gửi cho Công ty Cổ phần than, khoáng sản Hải Hưng tự nguyện bàn giao tài sản để xử lý nợ vay quá hạn của chính Công ty do Công ty đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 159/TTTD-SCB-CNHD.17 ngày 31/07/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Cổ phần than, khoáng sản Hải Hưng không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Công ty cổ phần than, khoáng sản Hải Hưng về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Phương tiện vận tải

Xe ô tô con Huyndai Santafe BSK: 34A-133.78

Công ty CP than, khoáng sản Hải Hưng

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014989 do công an tỉnh Hải Dương cấp cho Công ty CP than, khoáng sản Hải Hưng ngày 06/01/2016.

2. Lý do thu giữ:

Do Công ty CP than, khoáng sản Hải Hưng vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Ngay khi SCB phát hiện được địa điểm lưu giữ xe hoặc ngay khi Khách hàng bàn giao xe.

Địa điểm thu giữ: Tại địa chỉ SCB phát hiện được xe.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện chính quyền địa phương.
  • Đại diện Công an Phường/ xã tại địa phương.
  • Đại diện SCB:
    + Đại diện Công ty CP than, khoáng sản Hải Hưng.

SCB yêu cầu Công ty CP than, khoáng sản Hải Hưng nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty CP than, khoáng sản Hải Hưng có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Công ty CP than, khoáng sản Hải Hưng vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương
  • Địa chỉ: 133 Thanh Niên, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
  • Ông: Trịnh Xuân Tuyên - Chức vụ: Giám đốc

SCB thông báo để Công ty CP than, khoáng sản Hải Hưng được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top