Search
22/05/2020

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Ông Nguyễn Văn Ngân và bà Phan Thị Minh Hợp

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thỏa thuận cấp tín dụng hạn mức số 054180720/TTCTDHM-CNHBT.18 ngày 13/11/2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hai Bà Trưng với Bà Phan Thị Minh Hợp và ông Nguyễn Văn Ngân;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 054180720/BBĐG-SCB-CNHBT.18 ngày 13/11/2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hai Bà Trưng với Bà Phan Thị Minh Hợp và ông Nguyễn Văn Ngân;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 13/03/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 01/TB-SCBNK.20.00, gửi cho Ông Nguyễn Văn Ngân và bà Phan Thị Minh Hợp yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Ông Nguyễn Văn Ngân và bà Phan Thị Minh Hợp.(Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cấp tín dụng hạn mức số 054180720/TTCTDHM-CNHBT.18 ngày 13/11/2018. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Ông Nguyễn Văn Ngân và bà Phan Thị Minh Hợp không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Ông Nguyễn Văn Ngân và bà Phan Thị Minh Hợp về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT LOẠI TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM CHỦ TÀI SẢN GIẤY TỜ PHÁP LÝ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU/SỬ DỤNG TÀI SẢN

1

BĐS không kinh doanh

TSBĐ: BĐS tại Thôn Hương Đình Đoài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Bà Phan Thị Minh Hợp và Ông Nguyễn Văn Ngân

TSBĐ 1: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 636792 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 17/03/2006, chuyển nhượng cho bà Phan Thị Minh Hợp và ông Nguyễn Văn Ngân vào ngày 12/12/2016.

2. Lý do thu giữ:

Do Ông Nguyễn Văn Ngân và bà Phan Thị Minh Hợp và Bên Được Bảo Đảm vi phạm nghĩa vụ bàn giao tài sản và nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 02 tháng 06 năm 2020

Địa điểm thu giữ: Thôn Mai Đông, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Xã Mai Đông, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
  • Đại diện Công Xã Mai Đông, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
  • Đại diện SCB: Ông Trần Mạnh Cường – Phó Giám đốc SCB Nguyễn Khuyến

4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản bảo đảm

Thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản theo quy định của Hợp đồng thế chấp số 054180720/BBĐG-SCB-CNHBT.18 ngày 13/11/2018 và theo quy pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho SCB trong trường hợp chống đối, cản trở SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản theo quy định pháp luật.

Chi trả các chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm và các chi phí khác liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm.

Chịu mọi rủi ro xảy ra đối với tài sản sau khi SCB thực hiện việc thu giữ tài sản.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của SCB

Yêu cầu Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản phải giao tài sản cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.

Tiếp quản tài sản và xử lý tài sản theo quy định tại Hợp đồng thế chấp số 054180720/BBĐG-SCB-CNHBT.18 ngày 13/11/2018 và theo quy pháp luật.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

SCB yêu cầu Ông Nguyễn Văn Ngân và bà Phan Thị Minh Hợp nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản.

5. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Ông Nguyễn Văn Ngân và bà Phan Thị Minh Hợp vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hai Bà Trưng – PGD Nguyễn Khuyến
  • Địa chỉ: 102 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
  • Ông: Trân Mạnh Cường Chức vụ: PGĐ Nguyễn Khuyến – SĐT: 0977930999
  • Ông Lê Văn Phúc Chức vụ: Nhân viên KHCN - SĐT: 0975277891

SCB thông báo để Ông Nguyễn Văn Ngân và Phan Thị Minh Hợp được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top