Search
21/05/2020

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Ông Nguyễn Danh Hậu

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Thoả thuận cấp tín dụng số 048180561/TTCVTDH–SCB– PGDTN.18 ngày 07/06/2018 giữa ông Nguyễn Danh Hậu với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 048180561/HĐTC-SCB.PGDTN.18 ngày 07/06/2018 giữa ông Nguyễn Danh Hậu với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 24/04/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 29/TB-SCBTN.20.00 gửi cho Ông Nguyễn Danh Hậu yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là ông Nguyễn Danh Hậu vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 048180561/TTCVTDH–SCB– PGDTN.18 ngày 07/06/2018 giữa ông Nguyễn Danh Hậu với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Ông Nguyễn Danh Hậu không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Ông Nguyễn Danh Hậu về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT LOẠI TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM CHỦ TÀI SẢN GIẤY TỜ PHÁP LÝ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU/SỬ DỤNG TÀI SẢN

1

Bất động sản

Thửa đất số 80-1 tờ bản đồ số 26, diện tích 92m2 tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Nguyễn Danh Hậu

GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại số CN512778, số vào sổ :CS-TTR 13084/CH00909 do Sở TNMT TP Hà Nội cấp ngày 27/04/2018.

2. Lý do thu giữ:

Do Quý Ông Nguyễn Danh Hậu đồng thời là Bên Được Bảo Đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 10giờ ngày 10 tháng 06 năm 2020

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
  • Đại diện Công an xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
  • Đại diện SCB: Bà Lương Thị Hải Định

SCB yêu cầu Ông Nguyễn Danh Hậu nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Ông Nguyễn Danh Hậu có nghĩa vụ thanh toán

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội;

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Ông Nguyễn Danh Hậu vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn
  • Địa chỉ: 615-617 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
  • Bà: Lương Thị Hải Định Chức vụ: Giám đốc PGD

SCB thông báo để Quý Ông Nguyễn Danh Hậu được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top