Search
26/05/2020

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Ông Lê Văn Khanh và Bà Trần Thị Huê

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thoả thuận cho vay ngắn hạn số 106185464/TT.TDNH-SCB.CNGL ngày 28 tháng 06 năm 2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn và (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 106185464/HĐ.TC-SCB.CNGL ngày 28/06/2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn và (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê;

Ngày 13/05/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 91/TB-SCB-CNGL.20 gửi cho (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thoả thuận cho vay ngắn hạn số 106185464/TT.TDNH-SCB.CNGL ngày 28 tháng 06 năm 2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn và (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê.

Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT LOẠI TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM CHỦ TÀI SẢN GIẤY TỜ PHÁP LÝ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU/SỬ DỤNG TÀI SẢN

1

Bất động sản

Quyền sử dụng đất có diện tích 1612,8 m2 Đất TCLN tại thửa đất số 51, tờ bản đồ số 21, Địa chỉ: Làng Păng Gol, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai.

(Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP180691 do UBND Huyện Ia Grai , Tỉnh Gia Lai cấp ngày 20/06/2014.

2 Bất động sản Quyền sử dụng đất có diện tích 2556,3 m2 Đất TCLN tại thửa đất số 59, tờ bản đồ số 21, Địa chỉ: Làng Păng Gol, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai. (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP180692 do UBND Huyện Ia Grai , Tỉnh Gia Lai cấp ngày 20/06/2014.

2. Lý do thu giữ:

Do (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê vi phạm nghĩa vụ bàn giao tài sản và nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian thu giữ: vào lúc 14 giờ 00 ngày 05 tháng 06năm 2020

Địa điểm thu giữ: Làng Păng Gol, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai.
  • Đại diện Công An Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai.
  • Đại diện: Ông Trần Ngọc Thảo - Chức vụ : Giám đốc.

4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên:

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản bảo đảm

Thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản theo quy định của Hợp đồng thế chấp số 106185464/HĐ.TC-SCB.CNGL ngày 28/06/2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn và (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê theo quy pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho SCB trong trường hợp chống đối, cản trở SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản theo quy định pháp luật.

Chi trả các chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm và các chi phí khác liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm.

Chịu mọi rủi ro xảy ra đối với tài sản sau khi SCB thực hiện việc thu giữ tài sản.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của SCB

Yêu cầu (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê đang chiếm giữ tài sản phải giao tài sản cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.

Tiếp quản tài sản và xử lý tài sản theo quy định tại Hợp đồng thế chấp số 106185464/HĐ.TC-SCB.CNGL ngày 28/06/2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn và (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê theo quy định pháp luật.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

SCB yêu cầu (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản.

5. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung thông báo này, (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Lai
  • Địa chỉ: 78-80 Hai Bà Trưng, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai
  • Ông: Nguyễn Thúy Hà Chức vụ: nhân viên Khách hàng cá nhân - Điện thoại: 0913103987

SCB thông báo để (Ông) Lê Văn Khanh- (Bà) Trần Thị Huê được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top