Search
21/08/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng Huỳnh Văn Dực

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Hợp đồng/thỏa thuận cấp tín dụng số 101160140_HDTD_HM ngày 15/09/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Kiên Giang với DNTN Thạnh Tấn và Thỏa thuận cho vay ngắn hạn cụ thể số 101160140_002_HDTD_HM ngày 22/03/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Kiên Giang với Khách hàng Huỳnh Văn Dực – Chủ DNTN Thạnh Tấn;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 101160131_HĐTC ngày 15/09/2016 giữa Ông Huỳnh Văn Dực, Bà Trần Thị Nhị, với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Kiên Giang;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 20/06/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 335/TB-SCB-CNKG.19 gửi cho Ông Huỳnh Văn Dực và bà Trần Thị Nhị yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là DNTN Thạnh Tấn (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng/thỏa thuận cấp tín dụng số 101160140_HDTD_HM ngày 15/09/2016 và Thỏa thuận cho vay ngắn hạn cụ thể số 101160140_002_HDTD_HM ngày 22/03/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Ông Huỳnh Văn Dực và bà Trần Thị Nhị không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Ông Huỳnh Văn Dực và bà Trần Thị Nhị và DNTN Thạnh Tấn về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 3, tại ấp Thạnh Lợi, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang theo GCN Quyền sử dụng đất số W367011 do UBND huyện An Minh cấp ngày 30/12/2003.

Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 3

Địa chỉ: ấp Thạnh Lợi, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Diện tích: 45.419 m2, trong đó:

+ Diện tích: 32.554 m2, mục đích sử dụng: 1 vụ lúa, thời hạn sử dụng đến năm 2033
+ Diện tích: 300 m2, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng: Lâu dài.
+ Diện tích: 12.565 m2, mục đích sử dụng: đất vườn, thời hạn sử dụng: đến tháng 10/2043

Hộ: Ông (bà) Huỳnh Văn Dực

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số W367011, số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số G00000887 do UBND huyện An Minh cấp ngày 30/12/2003.

2. Lý do thu giữ:

Do Ông Huỳnh Văn Dực và bà Trần Thị Nhị và Bên Được Bảo Đảm là DNTN Thạnh Tấn vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc …. giờ …. phút ngày ….. tháng 09 năm 2019

Địa điểm thu giữ: Tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 3 tại ấp Thạnh Lợi, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Thành phần tham gia bao gồm:

 • Đại diện UBND xã Đông Thạnh, huyện An Minh tỉnh Kiên Giang.
 • Đại diện Công an xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
 • Đại diện SCB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Kiên Giang
  + Ông Đỗ Phúc Vinh - Chức vụ: Q.Giám đốc Chi nhánh.
  + Ông Trần Hoài Hận - Chức vụ: Giám đốc Phòng KHDN

SCB yêu cầu Ông Huỳnh Văn Dực và bà Trần Thị Nhị và DNTN Thạnh Tấn nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Ông Huỳnh Văn Dực và bà Trần Thị Nhị và DNTN Thạnh Tấn có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

- Trang thông tin điện tử https: //www.scb.com.vn;
- Trụ sở UBND xã Đông Thạnh, huyện An Minh tỉnh Kiên Giang;

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Ông Huỳnh Văn Dực và bà Trần Thị Nhị và DNTN Thạnh Tấn vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Kiên Giang
 • Địa chỉ: số 17 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: 02973.929001
 • Ông: Đỗ Phúc Vinh - Chức vụ: Q.Giám đốc Chi nhánh (Đt: 0918.084.708)
 • Ông: Trần Hoài Hận - Chức vụ: Giám đốc Phòng KHDN (Đt: 0989.881061)

SCB thông báo để Quý Ông Huỳnh Văn Dực và bà Trần Thị Nhị và DNTN Thạnh Tấn được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top