Search
21/05/2020

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Bà Nguyễn Thị Hà và ông Phạm Văn Tiến

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Thoả thuận cấp tín dụng số 133/TTCVTDH-SCB-HBT.17 ngày 04/08/2017 giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – CN Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn và Bà Nguyễn Thị Hà và Ông Phạm Văn Tiến;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 05725.2017/HĐTC; Quyển số :03 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/08/2017 giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – CN Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn và Bà Nguyễn Thị Hà và Ông Phạm Văn Tiến;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 24/04/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 31/TB-SCBTN.20.00 gửi cho Bà Nguyễn Thị Hà và ông Phạm Văn Tiến yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Bà Nguyễn Thị Hà và ông Phạm Văn Tiến vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 133/TTCVTDH-SCB-HBT.17 ngày 04/08/2017 giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – CN Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn và Bà Nguyễn Thị Hà và Ông Phạm Văn Tiến. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Bà Nguyễn Thị Hà và ông Phạm Văn Tiến không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Bà Nguyễn Thị Hà và ông Phạm Văn Tiến về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT LOẠI TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM CHỦ TÀI SẢN GIẤY TỜ PHÁP LÝ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU/SỬ DỤNG TÀI SẢN

1

Bất động sản

Thửa đất số 10 (b) tờ bản đồ số 20, diện tích 67m2 địa chỉ thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Nguyễn Thị Hà và 2 con là Thạch Thị Ngọc Anh và Thạch Thị Minh Ánh

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD877836, số vào sổ 0439 số QĐ 1397/QĐ-UB MS 5380552 do UBND huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cấp ngày 30/12/2005.

2. Lý do thu giữ:

Do Bà Nguyễn Thị Hà và ông Phạm Văn Tiến và Bên Được Bảo Đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 10giờ ngày 11 tháng 06 năm 2020

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.
  • Đại diện Công an xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.
  • Đại diện SCB: Bà Lương Thị Hải Định

SCB yêu cầu Bà Nguyễn Thị Hà và ông Phạm Văn Tiến nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Bà Nguyễn Thị Hà và ông Phạm Văn Tiến có nghĩa vụ thanh toán

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội;

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Bà Nguyễn Thị Hà và ông Phạm Văn Tiến vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn
  • Địa chỉ: 615-617 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
  • Bà: Lương Thị Hải Định Chức vụ: Giám đốc PGD

SCB thông báo để Bà Nguyễn Thị Hà và ông Phạm Văn Tiến được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top