Search
21/05/2020

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Bà Doãn Thị Hà và ông Phạm Tuấn Anh

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thoả thuận cấp tín dụng số 30/TTCVTDH-SCB.PGDTN.17 ngày 30/06/2017 giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – CN Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn và Bà Doãn Thị Hà và Ông Phạm Tuấn Anh;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 144/HĐTC-SCB.HBT.17 ngày 21/08/2017 giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – CN Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn và Ông Phạm Tuấn Anh;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 24/04/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 30/TB-SCBTN.20.00 gửi cho Bà Doãn Thị Hà và ông Phạm Tuấn Anh yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Bà Doãn Thị Hà và ông Phạm Tuấn Anh vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 30/TTCVTDH-SCB.PGDTN.17 ngày 30/06/2017 giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – CN Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn và Bà Doãn Thị Hà và Ông Phạm Tuấn Anh. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Bà Doãn Thị Hà và Ông Phạm Tuấn Anh không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Bà Doãn Thị Hà và Ông Phạm Tuấn Anh về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT LOẠI TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM CHỦ TÀI SẢN GIẤY TỜ PHÁP LÝ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU/SỬ DỤNG TÀI SẢN

1

Bất động sản

Thửa đất số 136 tờ bản đồ số 1 địa chỉ thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội Ông Phạm Tuấn Anh

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số L207673, số vào sổ cấp GCN:62/QSDĐ do Phòng đăng ký đất đai huyện Thường Tín, TP Hà Nội cấp ngày 03/08/2017.

2. Lý do thu giữ:

Do Bà Doãn Thị Hà và Ông Phạm Tuấn Anh và Bên Được Bảo Đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

  • Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 10giờ ngày 09 tháng 06 năm 2020
  • Thành phần tham gia bao gồm:
  • Đại diện UBND xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
  • Đại diện Công an xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
  • Đại diện SCB: Bà Lương Thị Hải Định

SCB yêu cầu Bà Doãn Thị Hà và Ông Phạm Tuấn Anh nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Bà Doãn Thị Hà và Ông Phạm Tuấn Anh có nghĩa vụ thanh toán.
SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội;

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Bà Doãn Thị Hà và Ông Phạm Tuấn Anh vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hai Bà Trưng – PGD Thanh Nhàn
  • Địa chỉ: 615-617 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
  • Bà: Lương Thị Hải Định Chức vụ: Giám đốc PGD

SCB thông báo để Bà Doãn Thị Hà và Ông Phạm Tuấn Anh được biết và phối hợp thực hiện

Trân trọng.

 

top