Search
07/03/2019

Thông báo thu giữ TSBĐ để xử lý nợ của Khách hàng Phạm Thị Thanh Mai

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 095170064_HDTD_TDH ký ngày ngày 24/05/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Đồng Tháp và Bà Phạm Thị Thanh Mai;

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 259/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ký kết ngày 24/05/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Đồng Tháp và Bà Phạm Thị Thanh Mai;

Căn cứ tính hình nợ vay của khách hàng,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đồng Tháp đã gửi thông báo số: 64/TB-SCB-CNĐT.19 ngày 31/01/2019 về việc đề nghị Bên vay/Bên bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp để xử lý nợ vay quá hạn của Khách hàng tại SCB. Tuy nhiên, hết thời gian quy định quý khách hàng không tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật nhằm thu hồi nợ quá hạn.

Do vậy, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Khách hàng về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc Hội, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1

QSDĐ tại thửa đất số 501 , tờ bản đồ số 4 địa chỉ: Xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

+ Diện tích: 2.516 m2
+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng
+ Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm
+ Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 10/2043
+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Bà Phạm Thị Thanh Mai

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 622786 số vào sổ CH 01958 do UBND huyện Tam Nông cấp ngày 14/02/2014, chuyển nhượng cho Bà Phạm Thị Thanh Mai ngày 24/05/2017

2

QSDĐ tại thửa đất số 500, tờ bản đồ số 4 địa chỉ: Xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

+ Diện tích: 400 m2
+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài
+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 622785 số vào sổ CH 01957 do UBND huyện Tam Nông cấp ngày 14/02/2014, chuyển nhượng cho Bà Phạm Thị Thanh Mai ngày 24/05/2017

2.Lý do thu giữ:

Khách hàng Phạm Thị Thanh Mai đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB theo Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 095170064_HDTD_TDH ký ngày ngày 24/05/2017, cụ thể:

2.1. Tạm tính đến hết ngày 23/01/2019, Khách hàng Phạm Thị Thanh Mai còn nợ SCB với tổng số tiền là 655.174.644 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi bốn nghìn, sáu trăm bốn mươi bốn đồng), cụ thể như sau:

  • Số tiền dư nợ gốc hiện tại: 617.500.000 VNĐ
  • Lãi trong hạn: 5.862.188 VNĐ
  • Lãi quá hạn: 30.210.447 VNĐ
  • Phạt chậm trả lãi: 1.602.009 VNĐ
  • Tổng cộng: 655.174.644 VNĐ

2.2. Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 24/01/2019 (ngày kế tiếp ngày tạm tính nêu trên) cho đến khi khách hàng Phạm Thị Thanh Mai thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi suất phạt quá hạn của các Hợp đồng tín dụng, Phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi suất của SCB (nếu có).

Đến nay Khách hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Vì vậy SCB thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

SCB thông báo cho Bên vay/ Bên bảo đảm/ Bên chiếm giữ tài sản biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

- Thời gian thu giữ tài sản: Lúc 09h 30’ ngày 12/03/2019
- Địa điểm thu giữ tài sản: Tại Xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
- Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 của Thông báo này.
- Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
  • Đại diện Công an xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
  • Đại diện SCB: Ông Trần Hoài Phương – Chức vụ P.Giám Đốc Chi Nhánh

SCB yêu cầu Khách hàng Phạm Thị Thanh Mai nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Khách hàng Phạm Thị Thanh Mai có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

Trụ sở UBND xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thu giữ tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đồng Tháp.
- Trụ sở: 60 – 62 Đốc Binh Kiều, phường 2, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Đại diện : Ông Trần Hoài Phương - Chức vụ : Phó Giám đốc Chi nhánh.
- Điện thoại : 0277.3876878; - Fax: 0277.3876858

5. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Tùy vào tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản bảo đảm sẽ được định giá độc lập và bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

Khách hàng được quyền nhận lại tài sản khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và phí liên quan đến thu hồi, xử lý tài sản trước thời điểm đăng ký tham gia bán đấu giá hoặc trước thời điểm nhận tiền đặt cọc bán tài sản bảo đảm.

SCB rất mong nhận được sự hợp tác của Bà Phạm Thị Thanh Mai và sự hỗ trợ của UBND/Công An Xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Trân trọng.

 

top