Search
20/12/2018

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo Khách hàng Vũ Văn Hoàn

Căn cứ Bộ luật dân sự;

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 về việc xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ vào Thỏa thuận tín dụng ngắn hạn số 106185312/TT.TDNH-SCB.CNGL ngày 21/05/2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và (Ông) Vũ Văn Hoàn – (bà) Phạm Thị Phương;

Căn cứ các khế ước nhận nợ đã ký giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn –Chi nhánh Gia Lai và (Ông) Vũ Văn Hoàn – (bà) Phạm Thị Phương;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 106185312/HĐ.TC-SCB.CNGL ngày 21/05/2018 đã ký giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn –Chi nhánh Gia Lai và (Ông) Vũ Văn Hoàn – (bà) Phạm Thị Phương,

Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Gia Lai thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý nợ của (Ông) Vũ Văn Hoàn – (bà) Phạm Thị Phương, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1.Tài sản bảo đảm:

STT TÊN TÀI SẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN
1

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 44 tại Làng Đê Hoch, xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa , tỉnh Gia Lai.

* Chứng từ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 546343 do UBND huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/06/2015.

* Đặc điểm tài sản:

 • Diện tích: 2.300 m2
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 2.300 m2 . Sử dụng chung: 0 m2.
 • Mục đích sử dụng: Đất TCLN
 • Thời gian sử dụng: Đến 02/07/2051

* Chủ sở hữu tài sản: ông Vũ Văn Hoàn và Bà Phạm Thị Phương.

2

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 141, tờ bản đồ số 44 tại Làng Đê Hoch, xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa , tỉnh Gia Lai.

* Chứng từ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 222557 do UBND huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 10/03/2014.

* Đặc điểm tài sản:

 • Diện tích: 2.045 m2
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 2.045 m2 . Sử dụng chung: 0 m2.
 • Mục đích sử dụng: Đất TCLN
 • Thời gian sử dụng: Đến 08/07/2051

* Chủ sở hữu tài sản: ông Vũ Văn Hoàn và Bà Phạm Thị Phương.

3

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 131, tờ bản đồ số 44 tại Làng Đê Hoch, xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa , tỉnh Gia Lai.

* Chứng từ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 142442 do UBND huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 05/10/2011.

* Đặc điểm tài sản:

 • Diện tích: 2.398 m2
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 2.398 m2 . Sử dụng chung: 0 m2.
 • Mục đích sử dụng: Đất TCLN
 • Thời gian sử dụng: Đến 02/07/2051

* Chủ sở hữu tài sản: ông Vũ Văn Hoàn và Bà Phạm Thị Phương.

4

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 51-43, tờ bản đồ số 47 tại xã Đăk Sơ mei (nay là xã Đăk Krong), huyện Đăk Đoa , tỉnh Gia Lai.

* Chứng từ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 642139 do UBND huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 02/07/2001.

* Đặc điểm tài sản:

 • Diện tích: 1.590 m2
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.590 m2 . Sử dụng chung: 0 m2.
 • Mục đích sử dụng: 115 m2 đất ở; 1.475 m2 đất TCLN
 • Thời gian sử dụng: Lâu dài + Đến /07/2051

* Chủ sở hữu tài sản: ông Vũ Văn Hoàn và Bà Phạm Thị Phương.

5

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 01 tại Làng Đê Hoch, xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa , tỉnh Gia Lai.

* Chứng từ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 994254 do Sở Tài Nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/11/2016.

* Đặc điểm tài sản:

 • Diện tích: 18.923 m2
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 18.923m2 . Sử dụng chung: 0 m2.
 • Mục đích sử dụng: Đất TCLN
 • Thời gian sử dụng: Đến 12/2054

* Chủ sở hữu tài sản: ông Vũ Văn Hoàn và Bà Phạm Thị Phương.

2.Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Lý do thu giữ tài sản đảm bảo: (Ông) Vũ Văn Hoàn – (bà) Phạm Thị Phương đã vi phạm Thỏa thuận tín dụng ngắn hạn số 106185312/TT.TDNH-SCB.CNGL ngày 21/05/2018, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng đã ký kết.

Tạm tính đến ngày 18/12/2018 (Ông) Vũ Văn Hoàn – (bà) Phạm Thị Phương còn đang nợ Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – CN Gia Lai số tiền là: 1.057.339.841 đồng (Một tỷ không trăm năm mươi bảy triệu ba trăm ba mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi mốt đồng), cụ thể như sau

+ Nợ gốc: 1.000.000.000 đồng

+ Lãi trong hạn, lãi quá hạn, phạt lãi chậm thanh toán: 57.339.841 đồng

Và lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 19/12/2018 cho đến khi (Ông) Vũ Văn Hoàn – (bà) Phạm Thị Phương thanh toán hết nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai theo mức lãi phạt quá hạn của Thỏa thuận tín dụng ngắn hạn số 106185312/TT.TDNH-SCB.CNGL ngày 21/05/2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và (Ông) Vũ Văn Hoàn – (bà) Phạm Thị Phương.Tuy nhiên đến nay (Ông) Vũ Văn Hoàn – (bà) Phạm Thị Phương vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Nay Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - CN Gia Lai thông báo đến UBND Xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai về việc thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý nợ. Việc thu giữ có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai.

Thời gian và địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

+ Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: Vào lúc 09h ngày 10 tháng 01 năm 2019;

+ Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: Xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai ;

+ Tài sản bảo đảm sẽ tiến hành thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 của Thông báo này;

3.Phương thức xử lý tài sản bảo đảm:

Tùy tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Lai sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý Tài sản Bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý Bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

Trân trọng.

 

top