Search
15/12/2017

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi nợ

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005;
- Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (nếu khoản nợ đã bán cho VAMC);
- Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 về việc xử lý tài sản đảm bảo;
- Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số cấp tín dụng hạn mức số 75/HĐTD-SCB-CNHD.16 ngày 24/08/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương và bà Vũ Thị Thương;
- Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 75/HĐTC-SCB-CNHD.16 ngày 24/08/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương và bà Vũ Thị Thương;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Hải Dương đã gửi thông báo ngày 05/09/2017 về việc đề nghị bà Vũ Thị Thương tự nguyện bàn giao tài sản để xử lý nợ vay quá hạn của bà Vũ Thị Thương tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tuy nhiên hết thời gian quy định quý khách hàng không tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Hải Dương xử lý theo quy định pháp luật để thu hồi nợ quá hạn.

Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Hải Dương thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý nợ của bên được bảo đảm là bà Vũ Thị Thương tại SCB, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1. Tài sản bảo đảm:

< div class="content-table">

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chủ quyền
01 Bất động sản

Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 800173, do UBND huyện Gia Lộc cấp ngày 06/08/2015 cho bà Vũ Thị Thương. Tại địa chỉ: Số 46 Nguyễn Quý Tân, TT Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-00523.

1. Thông tin thửa đất:

  • Thửa đất số: 09
  • Tờ bản đồ số: 11
  • Diện tích: 131,0 m2
  • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
  • Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.
  • Thời gian sử dụng: Lâu dài.

2. Nhà ở:

  • Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.
  • Diện tích xây dựng: 68,0 m2
  • Diện tích sàn: 136 m2
Vũ Thị Thương Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 800173. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH -00523.

2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Bên được bảo đảm là và Vũ Thị Thương đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng số: 75/HĐTD-SCB-CNHD.16 ngày 24/08/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương và bà Vũ Thị Thương.

Tạm tính đến hết ngày 31/08/2017 bà Vũ Thị Thương còn nợ SCB tổng số tiền, cụ thể như sau:

Số tiền (đồng) Ghi chú
Số tiền dư nợ gốc hiện tại: 800.000.000
Thời gian quá hạn gốc: 206 ngày
Tổng số tiền phạt gốc quá hạn: 62.208.667 Tính đến ngày 31/08/2017
Tổng số tiền lãi quá hạn: 40.807.110
Số ngày quá hạn lãi cao nhất: 369 ngày
Tổng số tiền lãi phạt/lãi quá hạn: 4.439.293 Tính đến ngày 31/08/2017
Tổng cộng 902.561.226

Tổng cộng: 907.455.070 đồng (Bằng chữ: Chín trăm linh bẩy triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn không trăm bẩy mươi đồng)

Vã lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 31/08/2017 (ngày kế tiếp ngày tạm tính nêu trên) cho đến khi bà Vũ Thị Thương thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi phạt quá hạn của các hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có).

Đến nay bà Vũ Thị Thương vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Nay SCB thông báo sẽ thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

SCB thông báo cho bà Vũ Thị Thương biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

Thời gian thu giữ tài sản: vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm thu giữ tài sản: Tại Số 46 Nguyễn Quý Tân, TT Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 (số thứ tự 1) của Thông báo này.

3. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Tùy vào tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Hải Dương sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

Bà Vũ Thị Thương được quyền nhận lại tài sản khi bà Vũ Thị Thương hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và phí liên quan đến xử lý tài sản trước thời điểm đăng ký tham gia bán đấu giá hoặc trước thời điểm nhận tiền đặt cọc bán tài sản bảo đảm.

 

top