Search
14/11/2017

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi nợ

  • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;
  • Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (nếu khoản nợ đã bán cho VAMC);
  • Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 về việc xử lý tài sản bảo đảm
  • Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 127/HĐTD-SCB-CNHD.16 ngày 30/11/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương với ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 125/HĐTC-SCB-CNHD.16 ngày 30/11/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương với ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã gửi thông báo ngày 28/11/2017 về việc đề nghị ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm/thế chấp để xử lý nợ vay quá hạn của ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tuy nhiên hết thời gian quy định quý khách hàng là ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân không tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hải Dương để xử lý theo quy định pháp luật nhằm thu hồi nợ quá hạn.

Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hải Dương thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ của bên bảo đảm là ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân tại SCB, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý
01 Xe ô tô con Mazda 6

Xe ô tô con màu trắng, BKS 34A-173.55.

Số khung: 47A6GC046795

Số máy: PE20810303

Nguyễn Thế Nam Đăng ký xe ô tô số 035331 do Phòng CSGT tỉnh Hải Dương cấp cho ông Nguyễn Thế Nam ngày 29/11/2016.

2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Bên bảo đảm là ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng số: 127/HĐTD-SCB-CNHD.16 ngày 30/11/2016 được ký kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương.

Tạm tính đến hết ngày 05/12/2017 ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân còn nợ SCB tổng số tiền, cụ thể như sau:

Số tiền (đồng) Ghi chú
Số tiền dư nợ gốc hiện tại: 642,801,256
Thời gian quá hạn gốc: 213 ngày
Tổng số tiền gốc quá hạn: 63,801,256
Số tiền phạt gốc/gốc quá hạn: 3.424.287
Tổng số tiền lãi quá hạn: 41.211.514
Số ngày quá hạn lãi cao nhất: 182 ngày
Tổng số tiền lãi phạt/lãi quá hạn: 1.918.506
Tổng cộng 689.355.563

Tổng cộng: 689.355.563 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi chín triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng).

Và số tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 05/12/2017 (ngày kế tiếp ngày tạm tính nêu trên) cho đến khi ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi phạt quá hạn của các hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có).

Đến nay ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Vì vậy SCB thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

SCB thông báo cho ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

  • Thời gian thu giữ tài sản: Ngày 22 tháng 12 năm 2017.
  • Địa điểm thu giữ tài sản: thị trấn Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương.
  • Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 (số thứ tự 1) của Thông báo này

3. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Tùy vào tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Hải Dương sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

Ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân được quyền nhận lại tài sản khi Ông Nguyễn Thế Nam và bà Nguyễn Thị Ngân hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và phí liên quan đến thu hồi, xử lý tài sản trước thời điểm đăng ký tham gia bán đấu giá hoặc trước thời điểm nhận tiền đặt cọc bán tài sản bảo đảm.

 

top