Search
17/04/2018

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi khoản nợ của ông Nguyễn Văn Cửng

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 33/HĐTD-SCB-CNBT1.14 ngày 18/09/2014;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp QSDĐ và TS khác gắn liền với đất số 22/HĐTC-SCB-CNBT1.14 ký ngày 18/09/2014 giữa khách hàng Nguyễn Văn Cửng và SCB- chi nhánh Bến Tre;

Ngày 21/3/2018 Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre đã gửi thông báo đề nghị ông Nguyễn Văn Cửng tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp để Ngân hàng SCB xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, đã quá thời hạn tự nguyện bàn giao tài sản nhưng ông Nguyễn Văn Cửng không thực hiện. Vì vậy, Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi khoản nợ, cụ thể:

Tài sản bảo đảm thu giữ:

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại:

+ Thửa đất số 1745, tờ bản đồ số 2, diện tích 300m2, đất ở tại nông thôn tại ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE746601, vào sổ cấp GCN: CH 00794 do UBND huyện Mỏ Cày Nam cấp ngày 15/12/2011 cho ông Nguyễn Văn Cửng.

+ Thử đất số 1746, tờ bản đồ số 2, diện tích 21m2 , đất trồng cây hàng năm tại ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE746602, vào sổ cấp GCN: CH 00795 do UBND huyện Mỏ Cày Nam cấp ngày 15/12/2011 cho ông Nguyễn Văn Cửng.

Các tài sản này ông Nguyễn Văn Cửng đã thế chấp cho Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ và TS khác gắn liền với đất số 22/HĐTC-SCB-CNBT1.14 ký ngày 18/09/2014, được công chứng tại Phòng Công chứng số 1, Tỉnh Bến Tre ngày 18/09/2014, số công chứng 1753, quyển số 03 TP/CC-SCC/HĐGD để đảm bảo cho khoản vay theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 33/HĐTD-SCB-CNBT1.14 ngày 18/09/2014 ký giữa Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre với ông Nguyễn Văn Cửng.

Lý do thu giữ: Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

Thời gian thu giữ: Ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm thu giữ: Ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

 

top