Search
20/08/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu, quá hạn Khách hàng Nguyễn Hồng Châu

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 22/GĐ/SCB.05 ngày 23/6/2005; Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 22/GĐ/SCB/05 số 01/GĐ/SCB/05/PLHĐ ngày 08/07/2005 và Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 22/GĐ/SCB/05 số 02/GĐ/SCB/05/PLHĐ ngày 25/08/2005 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Phòng Giao dịch Gia Định với DNTN HỒNG CHÂU do Bà Nguyễn Thị Hồng Châu đại diện theo pháp luật;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 24/GĐ/SCB/05/TC Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 23/06/2005;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã làm việc và xác minh người vay cũng là chủ tài sản thế chấp là Bà Nguyễn Hồng Châu – Chủ DNTN Hồng Châu đã bỏ trốn không có mặt tại địa phương, nơi cư trú.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Bà Nguyễn Hồng Châu – Chủ DNTN Hồng Châu về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Chủ sở hữu Đảm bảo dư nợ gốc
1

Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Diện tích 4691m2. Loại đất Thổ, vườn. Thửa đất số 222, tờ bản đồ số: 15, thuộc xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00665QSDĐ/PG do UBND Huyện Phú Giáo cấp ngày 04/12/2003. Thời hạn sử dụng đất lâu dài đến 2051.

Nguyễn Thị Hồng Châu.

764.000.000 đồng.
1.500 XAU vàng SJC.

Tổng cộng

764.000.000 đồng và 1.500 XAU vàng.

2. Lý do thu giữ:

Do Bà Nguyễn Hồng Châu – Chủ DNTN Hồng Châu vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 09 năm 2019.

Địa điểm thu giữ: xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.
  • Đại diện SCB: Võ Văn Cò – Quản lý cao cấp.

SCB yêu cầu Bà Nguyễn Hồng Châu – Chủ DNTN Hồng Châu và các bên có liên quan nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Bà Nguyễn Hồng Châu – Chủ DNTN Hồng Châu có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND Xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thu giữ/bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Bà Nguyễn Hồng Châu – Chủ DNTN Hồng Châu và các bên có liên quan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
  • Địa chỉ: 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  • Ông: Võ Văn Cò Chức vụ: Quản lý Cao Cấp Xử Lý Nợ - SĐT: 0913102495

SCB thông báo để Bà Nguyễn Hồng Châu – Chủ DNTN Hồng Châu được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top