Search
17/05/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay - Khách hàng Nguyễn Thị Kim Oanh (Công ty CP Đầu tư Tân Khai Phát)

- Căn cứ Bộ luật dân sự hiện hành;

- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (nếu khoản nợ đã bán cho VAMC);

- Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 về việc xử lý tài sản bảo đảm;

- Hợp đồng tín dụng số 219/HĐTD-SCB-CNĐN2.15 ngày 01/07/2015 và các phụ lục kèm theo được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đà Nẵng và Công ty CP đầu tư Tân Khai Phát (Tân Khai Phát);

- Hợp đồng thế chấp số 225/HĐTC-SCB-CNĐN2.15 ngày 09/07/2015 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đà Nẵng và Bà Nguyễn Thị Kim Oanh;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã gửi thông báo ngày 11/12/2017 về việc đề nghị Bên bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm/thế chấp để xử lý nợ vay quá hạn của Khách hàng tại SCB. Tuy nhiên hết thời gian quy định quý khách hàng không tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật nhằm thu hồi nợ quá hạn.

Nay SCB thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ của bên bảo đảm tại SCB, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chủ quyền

1

Nhà và đất tại 39 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 17.

Diện tích 92,3m2

Diện tích xây dựng: 84,4 m2 Diện tích sàn: 172,58m2

Kết cấu: Tường xây, mái ngói + tôn, sàn đúc, Số tầng: Hai

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giấy chứng minh quyền sở hữu: GCN QSHN ở& QSDĐ ở số3401010620 do UBND Tp. Đà nẵng cấp ngày 29/11/1999.

2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Công ty CP đầu tư Tân Khai Phát đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 219/HĐTD-SCB-CNĐN2.15 ngày 01/07/2015

Tạm tính đến hết ngày 30/04/2018 Khách hàng còn nợ SCB tổng số tiền, cụ thể như sau:

Số tiền
Số tiền dư nợ gốc hiện tại 14.104.648.492
Thời gian quá hạn gốc: 843 ngày
Tổng số tiền gốc quá hạn: 14.104.648.492
Lãi trong hạn 1.830.326.839
Lãi quá hạn 3.826.413.244
Nợ thẻ ông Nguyễn Phước Hùng 1.162.227.030
Nợ thẻ bà Hoàng Thị Hồng Nhạn 1.170.314.414
Tổng cộng 22.093.930.019

Tổng cộng: 22.093.930.019 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ không trăm chín mươi ba triệu chín trăm ba mươi ngàn không trăm mười chín đồng). Khoản vay của Quý Ông/bà đảm bảo cho một phần khoản nợ nếu trên.

Và số tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 01/05/2018 cho đến khi Khách hàng thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi phạt quá hạn của các hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có).

Đến nay Khách hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Vì vậy SCB thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

SCB thông báo cho Bên vay/Bên bảo đảm/Bên chiếm giữ tài sản biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

Thời gian thu giữ tài sản: 15h ngày 30/05/2018

Địa điểm thu giữ tài sản: 39 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 (số thứ tự 1) của Thông báo này.

3. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm:

Tùy vào tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

Khách hàng được quyền nhận lại tài sản khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và phí liên quan đến thu hồi, xử lý tài sản trước thời điểm đăng ký tham gia bán đấu giá hoặc trước thời điểm nhận tiền đặt cọc bán tài sản bảo đảm.

 

top