Search
16/11/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay - Khách hàng bà Hà Thị Ánh Sao- ông Lê Quốc Khởi

Căn cứ Bộ luật dân sự hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (nếu khoản nợ đã bán cho VAMC);

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 về việc xử lý tài sản bảo đảm;

Hợp đồng tín dụng số 137.16.0213.HĐTD.TDH ngày 05/08/2016 và các phụ lục kèm theo được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sài Gòn và Bà Hà Thị Ánh Sao- Ông Lê Quốc Khởi;

Hợp đồng thế chấp tài sản số 132/HĐTC-SCB-CNSG.16 ngày 05/08/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sài Gòn và Bà Hà Thị Ánh Sao- Ông Lê Quốc Khởi;

Hợp đồng thế chấp tài sản số 133/HĐTC-SCB-CNSG.16 ngày 05/08/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sài Gòn Ông Lê Quốc Khởi,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã gửi Thông báo số 1059/TB-SCB-CNSG.18 ngày 27/09/2018 cho Bên bảo đảm là Bà Hà Thị Ánh Sao và Ông Lê Quốc Khởi/Bà Tiêu Thị Ngọc Cầm và Ông Lê Văn Nhan yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho SCB để xử lý thu hồi nợ xấu do Bên vay là Bà Hà Thị Ánh Sao và Ông Lê Quốc Khởi vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 137.16.0213.HĐTD.TDH ngày 05/08/2016 và các phụ lục kèm theo được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sài Gòn và Bà Hà Thị Ánh Sao- Ông Lê Quốc Khởi. Tuy nhiên hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Bà Hà Thị Ánh Sao và Ông Lê Quốc Khởi/Bà Tiêu Thị Ngọc Cầm và Ông Lê Văn Nhan không tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật nhằm thu hồi nợ xấu.

Do vậy, bằng văn bản này SCB thông báo đến Bà Hà Thị Ánh Sao và Ông Lê Quốc Khởi/Bà Tiêu Thị Ngọc Cầm và Ông Lê Văn Nhan về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị Quyết số 42/2017/QH14 để thu hồi nợ xấu tại SCB, chi tiết như sau:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1

QSDĐ tại địa chỉ Lô E13, đường H, Khu dân cư Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Hà Thị Ánh Sao – Lê Quốc Khởi

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL738811, số vào sổ cấp GCN CT04186 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 20/12/2012

Hoàn tất theo đúng quy định

2

QSDĐ tại Thửa đất số 124, tờ bản đố số 2-5, toạ lạc tại Ấp Vĩnh Minh, Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

Tiêu Thị Ngọc Cầm – Lê Văn Nhan (Đại diện được Ủy quyền Ông Lê Quốc Khởi)

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số Y 027974, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000125 QSDĐ/1732 do Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 15/12/2003.

Hợp đồng Ủy quyền ngày 05/08/2016 được Văn phòng Công chứng Nguyễn Trung Kiên công chứng, số công chứng 2591, quyển số VII TP/CC-SCC/HĐGD

Hoàn tất theo đúng quy định
3

QSDĐ tại Thửa đất số 30982.2-5.111-b, tờ bản đố số 2-5, toạ lạc tại tại Ấp Vĩnh Minh, Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

Tiêu Thị Ngọc Cầm – Lê Văn Nhan (Đại diện được Ủy quyền Ông Lê Quốc Khởi)

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB 051900, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00027/145/HĐ - CN do Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 31/01/2005.

Hợp đồng Ủy quyền ngày 05/08/2016 được Văn phòng Công chứng Nguyễn Trung Kiên công chứng, số công chứng 2592, quyển số VII TP/CC-SCC/HĐGD

Hoàn tất theo đúng quy định

4

QSDĐ tại Thửa đất số 30982.2-5.110-b, tờ bản đố số 2-5, toạ lạc tại tại Ấp Vĩnh Minh, Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

Tiêu Thị Ngọc Cầm – Lê Văn Nhan (Đại diện được Ủy quyền Ông Lê Quốc Khởi)

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB 051901, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00028/145/HĐ – CN do Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 31/01/2005.

Hợp đồng Ủy quyền ngày 05/08/2016 được Văn phòng Công chứng Nguyễn Trung Kiên công chứng, số công chứng 2592, quyển số VII TP/CC-SCC/HĐGD

Hoàn tất theo đúng quy định

2. Lý do yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm:

Bà Hà Thị Ánh Sao- Ông Lê Quốc Khởi đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng cho vay trung dài hạn số 137.16.0213.HĐTD.TDH ngày 05/08/2016.

Tạm tính đến hết ngày 08/11/20108 Bà Hà Thị Ánh Sao- Ông Lê Quốc Khởi còn nợ SCB tổng số tiền: 808.145.749 đồng cụ thể như sau

 Gốc: 684.291.476 đồng

 Lãi: 123.854.273 đồng

 • Lãi trong hạn: 78.610.125 đồng
 • Lãi phạt quá hạn: 39.305.063 đồng
 • Lãi phạt chậm thanh toán: 5.939.086 đồng

Và số tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 09/11/2018 cho đến khi Khách hàng thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi phạt quá hạn của các hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có).

Đến nay Khách hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Vì vậy SCB thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ tài sản: vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 04/12/2018.

Địa điểm thu giữ tài sản: Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 (số thứ tự 1) của Thông báo này.

Thành phần tham gia bao gồm:

a. Đại diện UBND Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
b. Đại diện Công an Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
c. Đại diện SCB:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Sài Gòn;
Phòng XLN&KTTS- Hội sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

SCB yêu cầu Bà Hà Thị Ánh Sao và Ông Lê Quốc Khởi/Bà Tiêu Thị Ngọc Cầm và Ông Lê Văn Nhan nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Bà Hà Thị Ánh Sao và Ông Lê Quốc Khởi/Bà Tiêu Thị Ngọc Cầm và Ông Lê Văn Nhan có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

 • Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;
 • Trụ sở UBND Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

4. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm:

Tùy vào tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

Khách hàng được quyền nhận lại tài sản khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và phí liên quan đến thu hồi, xử lý tài sản trước thời điểm đăng ký tham gia bán đấu giá hoặc trước thời điểm nhận tiền đặt cọc bán tài sản bảo đảm.

5. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc lên quan đến việc bàn giao/thu giữ tài sản bảo đảm theo Thông báo này, Khách hàng vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn
 • Trụ sở: số 927 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đại diện: Ông Trần Châu Tuấn- Chức vụ: Nhân viên- CN Sài Gòn.
 • Điện thoại: 0377311977
 • Đại diện: Ông Võ Việt Cường- Chức vụ: Chuyên viên Xử lý nợ- Hội sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
 • Điện thoại: 0792227328

SCB thông báo để Bà Hà Thị Ánh Sao và Ông Lê Quốc Khởi/Bà Tiêu Thị Ngọc Cầm và Ông Lê Văn Nhan được biết và phối hợp thực hiện..

Trân trọng.

 

top