Search
08/05/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay

Căn cứ:

- Bộ luật dân sự năm 2015;

- Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

- Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Hợp đồng cho vay trung dài hạn số 095170001_HDTD_TDH ngày 23/01/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Đồng Tháp và Công ty CP xuất nhập khẩu HPH;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 646/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 29/12/2017được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Đồng Tháp và Công ty CP xuất nhập khẩu HPH;

- Hợp đồng thế chấp sửa đổi bổ sung số 644/HĐTCSĐBS-SCB-CNĐT.17 ngày 29/12/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Đồng Tháp và Công ty CP xuất nhập khẩu HPH ;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 464/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 13/09/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Đồng Tháp và Công ty CP xuất nhập khẩu HPH ;

- Hợp đồng thế chấp MMTB/Dây chuyền sản xuất/phương tiện vận tải số 310/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 26/06/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Đồng Tháp và Công ty CP xuất nhập khẩu HPH;

- Hợp đồng thế chấp MMTB/Dây chuyền sản xuất/phương tiện vận tải số 315/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 26/06/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Đồng Tháp và Công ty CP xuất nhập khẩu HPH;

- Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 08/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 23/01/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Đồng Tháp và Công ty CP xuất nhập khẩu HPH ;

- Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 10/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 23/01/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Đồng Tháp và Công ty CP xuất nhập khẩu HPH;

- Thông báo số: 233/TB-SCB-CNĐT.18 ngày 26/03/2018 của Chi nhánh Đồng Tháp;

- Căn cứ tình hình nợ vay của khách hàng,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã gửi thông báo số: 233/TB-SCB-CNĐT.18 ngày 26/03/2018 về việc đề nghị Bên vay/ Bên bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp để xử lý nợ vay quá hạn của Khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tuy nhiên hết thời gian quy định Quý Khách hàng không tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật nhằm thu hồi nợ quá hạn.

Do vậy, bằng văn bản này SCB thông báo đến Quý Cơ quan về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14, chi tiết như sau:

1. Danh mục Tài sản bảo đảm thu giữ:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chủ quyền

1

Công trình xây dựng trên đất là nhà xưởng chế biến thủy sản đông lạnh tọa lạc tại QL 80, ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Toàn bộ Công trình xây dựng trên thửa đất số 19 , tờ bản đồ số 7, địa chỉ: Xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

+ Diện tích: 38.652,0 m2

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

+ Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 10/03/2056

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

theo các Hợp đồng thế chấp sau:

+ Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 464/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 13/09/2017.

+ Hợp đồng thế chấp sửa đổi bổ sung số 644/HĐTCSĐBS-SCB-CNĐT.17 ngày 29/12/2017

+ Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 646/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 29/12/2017

+ Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 08/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 23/01/2017

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu HPH

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 198651, số vào sổ cấp GCN: CT06275 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 27/09/2017

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 198652, số vào sổ cấp GCN: CT06276 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 27/09/2017.

- Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất, số công chứng 783 Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23/01/2017

2

Máy móc thiết bị chế biến thủy sản đông lạnh thuộc Nhà máy đông lạnh thủy sảntọa lạc tại QL 80, ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Toàn bộ máy móc thiết bị chế biến thủy sản đông lạnh thuộc Nhà máy đông lạnh thủy sản tọa lạc tại QL 80, ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp theo các Hợp đồng thế chấp sau:

+ Hợp đồng thế chấp MMTB/Dây chuyền sản xuất/phương tiện vận tải số 310/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 26/06/2017

+ Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 08/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 23/01/2017

+ Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 10/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 23/01/2017

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu HPH

- Hợp đồng chuyển nhượng tài sản, số công chứng 784 Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23/01/2017

- Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng chuyển nhượng tài sản số công chứng 809 Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23/01/2017

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000157 ngày 18/05/2017.

- Hợp đồng hợp tác, ngày 01/11/2015 ký giữa Công ty CP XNK HPH và Công ty TNHH XNK Thủy Sản K&K

- Thỏa thuận thanh lý hợp đồng hợp tác ngày 12/01/2017.

3

Máy móc thiết bị chế biến thủy sản Cty HPH đầu tư thêm và thế chấp bổ sung

Máy móc thiết bị chế biến thủy sản Cty HPH đầu tư thêm và thế chấp bổ sung theo Hợp đồng thế chấp MMTB/Dây chuyền sản xuất/phương tiện vận tải số 315/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 26/06/2017.

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu HPH

- Hợp đồng mua bán hàng hóa

số020/2016/HĐMB.

MMTB/ND ngày 18/03/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000358 ngày 19/08/2016.

- Hợp đồng kinh tế số 03-2016/CC- HPH ngày 05/07/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000626 ngày 27/07/2016.

- Hợp đồng mua bán số 0093/15/HĐMB

/LĐ- HPH ngày 02/11/2015.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000915 ngày 07/12/2015.

- Hợp đồng kinh tế số 01-2016/CC- HPH ngày 04/07/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000602 ngày 10/07/2016.

- Hợp đồng bán hàng số 48/220816/HĐ ngày 22/08/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000215 ngày 29/10/2016.

- Hợp đồng kinh tế số 07/HĐKT/HPH-PA/2016 ngày 15/11/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000289 ngày 22/11/2016.

- Hợp đồng mua bán số 10/HĐKT-2016 ngày 25/10/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0047804 ngày 30/10/2016.

- Hợp đồng kinh tế số 36/2016-ĐH- HPH/HĐKT ngày 10/05/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0002352 ngày 12/06/2016.

- Hợp đồng kinh tế số 122/PL-2016/HPH-PL ngày 30/05/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0007137 ngày 02/06/2016.

- Hợp đồng kinh tế số 131/PL-2016/HPH-PL ngày 07/06/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0007337 ngày 10/06/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0007333 ngày 10/06/2016.

- Hợp đồng mua bán số 3693/HĐ-KDCT ngày 01/12/2015.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0024525 ngày 21/12/2015.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0019481 ngày 12/12/2015.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0022148 ngày 11/12/2015.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0015310 ngày 08/01/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0024296 ngày 07/01/2016.

- Hóa đơn giá trị gia tăng số 0027412 ngày 22/01/2016.

-Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 100738293720 ngày 05/02/2016; Hợp đồng ngoại thương số 01/OB- HPH ngày 30/10/2015; Hóa đơn số 01/OB- HPH ngày 18/01/2016 và bộ chứng từ nhập khẩu

2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Khách hàng Công ty CP xuất nhập khẩu HPH đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB theo Hợp đồng tín dụng số 095170001_HĐTD_TDH ngày 23/01/2017 ,cụ thể:

2.1 Tạm tính đến hết ngày 30/04/2018, Công ty CP xuất nhập khẩu HPH còn nợ SCB với tổng số tiền là 33.135.067.161 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, một trăm ba mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm sáu mươi mốt đồng), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú
Số tiền dư nợ gốc hiện tại 28.211.100.000
Lãi trong hạn 4.295.273.333
Lãi quá hạn 189.675.394
Phạt chậm trả lãi 439.018.433
Tổng cộng 33.135.067.161

2.2 Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 01/05/2018 (ngày kế tiếp ngày tạm tính nêu trên) cho đến khi Công ty CP xuất nhập khẩu HPH thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi suất phạt quá hạn của các Hợp đồng tín dụng, Phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi suất của SCB (nếu có).

Đến nay Khách hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Vì vậy SCB thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

SCB thông báo cho Bên vay/ Bên bảo đảm/ Bên chiếm giữ tài sản biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

- Thời gian thu giữ tài sản: Lúc 09h00’ ngày 23/05/2018

- Địa điểm thu giữ tài sản: Tại nhà xưởng Công ty CP xuất nhập khẩu HPH (Địa chỉ : Quốc Lộ 80, ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

- Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 của Thông báo này.

- Thành phần tham gia bao gồm:

3.1 Đại diện UBND xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

3.2 Đại diện Công an xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

3.3 Đại diện SCB: Ông Lê Ngọc Hùng – Chức vụ Giám Đốc Chi Nhánh

SCB yêu cầu Công ty CP xuất nhập khẩu HPH nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty CP xuất nhập khẩu HPH có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn ;

Trụ sở UBND xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thu giữu tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đồng Tháp.

- Trụ sở: 60 – 62 Đốc Binh Kiều, phường 2, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Đại diện : Ông Lê Ngọc Hùng - Chức vụ : Giám đốc Chi nhánh.

- Điện thoại : 0277.3876878 ; Fax: 0277.3876858

5. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Tùy tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật.

SCB rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty CP xuất nhập khẩu HPH và sự hỗ trợ của UBND/Công An Xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp .

 

top