Search
23/10/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng - (Ông) Puih Lon và Puih Hróc – (Bà) Puih Mân. Xem tại đây

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng - (Bà) Phạm Thị Lan Hương. Xem tại đây

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng - (Ông) Nguyễn Ngọc Khí và Nguyễn Văn Tùng – (Bà) Đinh Thị Diu. Xem tại đây

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng - (Ông) Ngô Văn Dương. Xem tại đây

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng - (Ông) Nguyễn Công Đoàn – (Bà) Lê Thị Toan. Xem tại đây

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng - (Ông) Puih Ngĩk – (Bà) Rơ Mah. Xem tại đây

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng - (Ông) Trương Văn Hải – (Bà) Nguyễn Thị Hương. Xem tại đây

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng - (Ông) Võ Ngọc Hòa – (Bà) Vũ Thị Thùy. Xem tại đây

 

top