Search
22/05/2020

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Ông Trần Văn Nho và Bà Trịnh Thị Lâm

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số: 100.0045.11 – B ngày 25/07/2011;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của Bên thứ ba số công chứng: 1738.TCTS/PTXB-11 ngày 25/07/2011 giữa Ngân hàng TMCP Đệ Nhất – Chi nhánh Hà Nội (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Cầu Giấy) với Bà Trịnh Thị Lâm và Ông Trần Văn Nho;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số công chứng: 3059.TCTS/PTXB – 10 ngày 19/10/2010 giữa Ngân hàng TMCP Đệ Nhất – Chi nhánh Hà Nội (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Cầu Giấy) với Công ty TNHH Thương mại Vận Tải Quang Phúc;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 01/04/2020 , Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo gửi cho Công ty TNHH Thương mại Vận tải Quang Phúc yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Công ty TNHH Thương mại vận tải Quang Phúc vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 100.0045.11–B ngày 25/07/2011. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty TNHH Thương mại Vận tải Quang Phúc không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Công ty về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT LOẠI TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM CHỦ TÀI SẢN GIẤY TỜ PHÁP LÝ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU/SỬ DỤNG TÀI SẢN

1

Bất động sản

Diện tích đất: 150 m2
Chiều rộng: 6m
Chiều dài: 25m

Trần Văn Nho – Trịnh Thị Lâm

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở số BB 440607 ngày 06/04/2010, số vào sổ cấp GCN: CH00070 do UBND huyện Thủy Nguyên cấp.

2. Lý do thu giữ:

Do Quý Công ty và Bên Được Bảo Đảm vi phạm nghĩa vụ bàn giao tài sản và nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 05 năm 2020.hoặc khi SCB phát hiện được tài sản

Địa điểm thu giữ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Phường:
  • Đại diện Công an Phường:
  • Đại diện SCB: Ông Đoàn Đức Thắng – Giám đốc Chi nhánh Cầu Giấy

4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản bảo đảm

Thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản theo quy định của Hợp đồng bảo đảm số 1738.TCTS/PTXB-11 ngày 25/07/2011 và theo quy pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho SCB trong trường hợp chống đối, cản trở SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản theo quy định pháp luật.

Chi trả các chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm và các chi phí khác liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm.

Chịu mọi rủi ro xảy ra đối với tài sản sau khi SCB thực hiện việc thu giữ tài sản.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của SCB

Yêu cầu Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản phải giao tài sản cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.

Tiếp quản tài sản và xử lý tài sản theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm số 1738.TCTS/PTXB-11 ngày 25/07/2011 và theo quy pháp luật.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

SCB yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Vận tải Quang Phúc nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản.

5. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Công ty vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cầu Giấy
  • Địa chỉ: 86 Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Ông: Đoàn Đức Thắng – SĐT: 0912.612.968 - Chức vụ: Giám đốc Chi Nhánh Cầu Giấy

SCB thông báo để Quý Công ty được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top