Search
31/05/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Ông Thân Minh Tuấn – Bà Đồng Ngọc Thảo

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 401/TT.TTCVTDH-SCB.CNPĐ.17 ngày 20/12/2017;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 132/HĐ.HĐTCTS-SCB.CNPĐ.17 ngày 20/12/2017;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 21/02/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 04/TB-SCB.PGDPXL.19 gửi cho Ông Thân Minh Tuấn – Bà Đồng Ngọc Thảo yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Ông Thân Minh Tuấn – Bà Đồng Ngọc Thảo (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 401/TT.TTCVTDH-SCB.CNPĐ.17 ngày 20/12/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Ông Thân Minh Tuấn – Bà Đồng Ngọc Thảo không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Ông Thân Minh Tuấn – Bà Đồng Ngọc Thảo về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Xe ô tô Chevrolet Colorado High Country (màu nâu)

Biển kiểm soát: 51D-304.63
Số khung: MMM148FL0JH613811
Số máy: HG6G17171821180

Ông Thân Minh Tuấn – Bà Đồng Ngọc Thảo

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 328313

Đăng ký lần đầu ngày 15/12/2017.

2.Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Do Quý Ông Thân Minh Tuấn – Bà Đồng Ngọc Thảo và Bên Được Bảo Đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: sau ngày 05 tháng 03 năm 2019 khi SCB phát hiện được tài sản.

Địa điểm thu giữ: 30/17 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Phường (nơi đăng ký thường trú chủ TSĐB và/nơi phát hiện TSĐB).
  • Đại diện Công an Phường (nơi đăng ký thường trú chủ TSĐB và/nơi phát hiện TSĐB).
  • Đại diện SCB.

SCB yêu cầu Ông Thân Minh Tuấn – Bà Đồng Ngọc Thảo nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Ông Thân Minh Tuấn – Bà Đồng Ngọc Thảo có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử: https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND phường Tân Kiểng – Quận 7 – Tp Hồ Chí Minh;

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Ông Thân Minh Tuấn – Bà Đồng Ngọc Thảo vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Phan Xích Long
  • Địa chỉ: 182 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ông: TRẦN MINH ĐẰNG.
  • Chức vụ: Giám đốc.

SCB thông báo để Quý Ông Thân Minh Tuấn – Bà Đồng Ngọc Thảo được biết và phối hợp thực hiện

Trân trọng.

 

top