Search
18/04/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng Võ Văn Kiệt và Nguyễn Hồng Anh

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 1078/HĐTDTDH-SCB-CNVT.16 ngày 10/11/2016;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 1079/HĐTC-SCB-CNVT.16 ngày 10/11/2016;

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp số 115/HĐSĐBSHĐTC-SCB-CNVT.17 ngày 21/01/2017;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 75/UQ-CNVT.19 ngày 08/04/2019 của Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan;

Ngày 01/03/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 172/TB-SCB-CNVT.19 gửi cho Ông/Bà Võ Văn KiệtNguyễn Hồng Anh yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Võ Văn KiệtNguyễn Hồng Anh (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 1078/HĐTDTDH-SCB-CNVT.16 ngày 10/11/2016. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Ông/Bà Võ Văn KiệtNguyễn Hồng Anh không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Bất động sản

+ GCN QSDĐ số: CD637868

+ Thửa đất số: 02

+ Tờ bản đồ số: 158

+ Địa chỉ: TT Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, tỉnh BR-VT.

+ Diện tích: 104.1 m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh

GCN QSDĐ QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CD637868, Số vào sổ cấp GCN: CS-00070 do Sở TN&MT tỉnh BR-VT cấp ngày 12/10/2016

2.Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Do Quý Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh đồng thời là Bên Được Bảo Đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc.10 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm thu giữ: Tại địa chỉ mà tài sản bảo đảm tọa lạc, cụ thể tại: TT Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, tỉnh BR-VT

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND huyện Đất Đỏ.
  • Đại diện Công an huyện Đất Đỏ.
  • Đại diện SCB Chi nhánh Vũng Tàu.

SCB yêu cầu Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử: https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND huyện Đất Đỏ;

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu
  • Địa chỉ: 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
  • Ông: Vũ Tuấn Thanh.
  • Điện thoại: 0377311977
  • Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách Kinh doanh làm đại diện

SCB thông báo để Quý Ông/Bà Võ Văn Kiệt – Nguyễn Hồng Anh được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top