Search
06/09/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Khách hàng Ông Phan Anh Tuấn và Bà Phan Thị Ánh Mỹ

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về việc xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 001-160700/HĐTD-SCB-CNCQ.16 ngày 01/9/2016;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 001-160700/HĐTD-SCB-CNCQ.16 ngày 01/9/2016;

Ngày 11/06/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 563/TB-SCB-CNCQ.18 gửi cho Ông Phan Anh Tuấn – Bà Phan Thị Ánh Mỹ yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Ông/Bà vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 001-160700/HĐTD-SCB-CNCQ.16 ngày 01/9/2016. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Ông/Bà không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Ông/Bà về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1 Bất động sản

Thửa đất: 15
Tờ bản đồ: 67
Diện tích được công nhận: 76.22 m2

Ông Phan Anh Tuấn – Bà Phan Thị Ánh Mỹ

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 1A Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM. Hồ sơ gốc số 3909/98 do UBND Tp.HCM cấp ngày 14/3/1998; cập nhật chuyển nhượng cho ông Phan Anh Tuấn – bà Phan Thị Ánh Mỹ ngày 30/08/2016.

2. Lý do thu giữ

Do Ông Phan Anh Tuấn – Bà Phan Thị Ánh Mỹ vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

  • Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9 năm 2018.
  • Địa điểm thu giữ: 1A Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, TPHCM.
  • Thành phần tham gia bao gồm:

    Đại diện UBND Phường Tân Định
    Đại diện Công an Phường Tân Định
    Đại diện SCB

SCB yêu cầu Ông Phan Anh Tuấn – Bà Phan Thị Ánh Mỹ nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Ông/Bà có nghĩa vụ thanh toán

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

Trụ sở UBND phường Tân Định;

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Ông/Bà vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cống Quỳnh.
Địa chỉ: 242 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM
Bà: Nguyễn Thị Hòa An Chức vụ: Phó giám đốc chi nhánh.

SCB thông báo để Ông Phan Anh Tuấn – Bà Phan Thị Ánh Mỹ được biết và phối hợp thực hiện

 

top