Search
28/05/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Loan và Trần Duy Hoàng

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Thoả thuận cho vay dài hạn (vay món) số 01/1110148/TT.CVDH-SCB.CNBĐ.17 ngày 11/12/2017 giữa khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn- CN Bình Định;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số 01/1110148/HĐ.TC-SCB.CNBĐ.17 ngày 11/12/2017 giữa khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn- CN Bình Định;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 03/05/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 287/TB-SCB-CNBĐ.19 gửi cho Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Nguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 01/1110148/TT.CVDH-SCB.CNBĐ.17 ngày 11/12/2017 Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Bất động sản

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất , thửa đất số Lô 79, tờ bản đồ số -/- tại Khu QHDC Nam Sông Hà Thanh, Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. (87 Nguyễn Khuyến, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn)

Nguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất , thửa đất số Lô 79, tờ bản đồ số -/- tại Khu QHDC Nam Sông Hà Thanh, Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Số CL 123000, Số vào sổ cấp GCN: CS04806 Do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 06/12/2017.

2.Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Do Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng là Bên Được Bảo Đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09giờ 00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2019.

Địa điểm thu giữ: Lô 79, tờ bản đồ số -/- tại Khu QHDC Nam Sông Hà Thanh, Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định (87 Nguyễn Khuyến, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Phường Đống Đa.
  • Đại diện Công an Phường Đống Đa.
  • Đại diện SCB- CN Bình Định.

SCB yêu cầu Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử: https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND phường Đống Đa, TP Quy Nhơn;

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Ông/BàNguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bình Định
  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Ông: Phan Tấn Lý.
  • Chức vụ: Chuyên viên khách hàng cá nhân

SCB thông báo để Quý Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Trần Duy Hoàng được biết và phối hợp thực hiện

Trân trọng.

 

top