Search
05/09/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Khách hàng Bà Phan Thị Mai Hà và Ông Nguyễn Ngọc Côn

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về việc xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 101160113_HDTD_TDH ngày 19/08/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Kiên Giang và Bà Phan Thị Mai Hà, Ông Nguyễn Ngọc Côn ;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 101160102_HĐTC ngày 19/08/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Kiên Giang và Bà Phan Thị Mai Hà, Ông Nguyễn Ngọc Côn, được Văn phòng công chứng Số 1 tỉnh Kiên Giang chứng thực ngày 19/08/2016, số công chứng: 7148, Quyển số 15TP/CC-SCC/HĐGD;

Căn cứ hồ sơ tài liệu khác có liên quan,

Ngày 01/8/2018 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 722/TB-SCB-CNKG.18 gửi cho Ông/Bà Phan Thị Mai Hà và Nguyễn Ngọc Côn yêu cầu giao Tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Phan Thị Mai Hà và Nguyễn Ngọc Côn (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 101160113_HDTD_TDH ngày 19/08/2016. Tuy nhiên, đã hết thời hạn yêu cầu nhưng Ông/BàPhan Thị Mai Hà và Nguyễn Ngọc Côn không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do vậy, bằng văn bản này SCB thông báo đến Quý Cơ quan về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022706, số vào sổ cấp GCN CH01791 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 23/12/2015
2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 48, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022704, số vào sổ cấp GCN CH01789 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 23/12/2015.
3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022708, số vào sổ cấp GCN CH01793 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 23/12/2015.
4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 50, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022707, số vào sổ cấp GCN CH01792 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 23/12/2015
5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 51, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022709, số vào sổ cấp GCN CH01794 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 23/12/2015.
6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022705, số vào sổ cấp GCN CH01790 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 23/12/2015.
7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 53, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022712, số vào sổ cấp GCN CH01797 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 23/12/2015
8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022702, số vào sổ cấp GCN CH01787 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 23/12/2015.
9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022903, số vào sổ cấp GCN CH001817 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 28/12/2015
10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022705, số vào sổ cấp GCN CH01790 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 23/12/2015.
11 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022711, số vào sổ cấp GCN CH01796 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 23/12/2015
12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

- Thửa đất số 58, tờ bản đồ số 4
- Diện tích: 20.000 m2 (Hai mươi ngàn mét vuông)
- Mục đích: Đất chuyên trồng lúa nước
- Thời hạn sử dụng đất: 08/2065

Phan Thị Mai Hà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BX 022710, số vào sổ cấp GCN CH01795 do UBND huyện Hòn Đất cấp ngày 23/12/2015.

2. Lý do thu giữ

Do Quý Ông/Bà Phan Thị Mai Hà và Nguyễn Ngọc Côn vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

 • Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc10 giờ 00 phút ngày 13 tháng 09 năm 2018.
 • Địa điểm thu giữ: Ấp Hòa Thuận, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang.
 • Thành phần tham gia bao gồm:

  Đại diện UBND Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

  Đại diện Công an Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

  Đại diện SCB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi Nhánh Kiên Giang

  Ông ĐỖ PHÚC VINH - Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh.

  Ông HUỲNH THANH DŨNG - Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh.

  Ông TRẦN HOÀI HẬN - Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh- PKD CN

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Kiên Giang.
Trụ sở: 17 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang
Đại diện : Ông ĐỖ PHÚC VINH - Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh.
Điện thoại : 02973 929001 Fax: 02973 929005

 

top