Search
06/07/2022

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Công ty TNHH Trí Minh, bà Dương Thị Hồng Hạnh (TB 397)

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

- Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

- Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

-Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 được ký kết giữa Công ty TNHH Trí Minh với Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 336-04/HĐTC-SCB-CNVL.11 ngày 09/8/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với bà Dương Thị Hồng Hạnh và Công ty TNHH Trí Minh;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 336-21/HĐTC-SCB-CNVL.14 ngày 14/4/2014 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với bà Dương Thị Hồng Hạnh và Công ty TNHH Trí Minh;

-Căn cứ Thông báo số 3130/TB-TGĐ.22.00 ngày 27/05/2022 của SCB về việc yêu cầu trả nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ;

-Tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty TNHH Trí Minh,

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 3130/TB-SCB-TGĐ.22.00 gửi cho Công ty Trí Minh và Bà Dương Thị Hồng Hạnh yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Công ty Trí Minh vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011.

Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty Trí Minh và Bà Dương Thị Hồng Hạnh không tự nguyện trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Công ty Trí Minh và Bà Dương Thị Hồng Hạnh về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thông tin về việc thu giữ như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1 Bất động sản Thửa đất số 622, tờ bản đồ số 3 tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số I 449522 do UBND Huyện Chợ Lách cấp ngày 20/06/1995
2 Bất động sản Thửa đất số 621 tờ bản đồ số 3, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ số BA 321412 do UBND Huyện Chợ Lách cấp ngày 29/01/2010

2. Lý do thu giữ

Công ty Trí Minh vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Nghĩa vụ được bảo đảm:

Nghĩa vụ được bảo đảm của tài sản Quyền sử dụng thửa đất số 622 tờ bản đồ số 3 tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 916.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm mười sáu triệu đồng chẵn) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ được bảo đảm của tài sản Quyền sử dụng thửa đất số 621 tờ bản đồ số 3 tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 1.069.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm sáu mươi chín triệu đồng) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

4. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ

Thời gian tiến hành thu giữ:Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 7 năm 2022

Địa điểm thu giữ: Tại nơi bất động sản tọa lạc.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
  • Đại diện Công an Xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
  • Đại diện SCB
  • Đại diện Phòng ANKT Công an Tỉnh Bến Tre

SCB yêu cầu Công ty Trí Minh và Bà Dương Thị Hồng Hạnh nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản.

Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty Trí Minh và Bà Dương Thị Hồng Hạnh có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

- Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

- Trụ sở UBND Xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

5. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Công ty Trí Minh và Bà Dương Thị Hồng Hạnh vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Vĩnh Long

- Địa chỉ: 11-11A-11B-11C Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Ông: Nguyễn Đăng Khoa - SĐT: 0906.834.130 - Chức vụ: Giám đốc P.KHDN - SCB Vĩnh Long
hoặc

- Ông: Huỳnh Thiên Vũ - SĐT: 0888.794989 - Chức vụ: TBP Xử Lý Nợ KHDN - SCB Hội Sở

SCB thông báo để Công ty Trí Minh và Bà Dương Thị Hồng Hạnh biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

Xem thông báo chính thức tại đây

 

top