Search
06/07/2022

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Công ty TNHH Trí Minh, bà Dương Thị Hồng Hạnh, ông Hồ Văn Minh - bà Nguyễn Trúc Linh, ông Hồ Hữu Trí - bà Nguyễn Thị Tường Vi (TB số 393)

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

- Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

- Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

- Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 được ký kết giữa Công ty TNHH Trí Minh với Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

- Hợp đồng thế chấp số 336-06/HĐTC-SCB-CNVL.11 ngày 11/08/2011 được ký kết giữa bà Dương Thị Hồng Hạnh, Công ty TNHH Trí Minh với Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

- Hợp đồng thế chấp số 336-09/HĐTC-SCB-CNVL.11 ngày 11/08/2011 được ký kết giữa Công ty TNHH Trí Minh với Ngân hàng TMCP Sài Gòn

- Hợp đồng thế chấp số 336-10/HĐTC-SCB-CNVL.11 ngày 11/08/2011 được ký kết giữa ông Hồ Hữu Trí, bà Nguyễn Thị Tường Vi, Công ty TNHH Trí Minh với Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

- Hợp đồng thế chấp số 336-16/HĐTC-SCB-CNVL.12 ngày 02/03/2012 được ký kết giữa ông Hồ Hữu Trí, bà Nguyễn Thị Tường Vi, Công ty TNHH Trí Minh với Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

- Hợp đồng thế chấp số 336-18/HĐTC-SCB-CNVL.12 ngày 27/11/2012 được ký kết giữa ông Hồ Hữu Trí, bà Nguyễn Thị Tường Vi, Công ty TNHH Trí Minh với Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

- Hợp đồng thế chấp số 336-20/HĐTC-SCB-CNVL.12 ngày 24/12/2012 được ký kết giữa ông Hồ Văn Minh, bà Nguyễn Trúc Linh, Công ty TNHH Trí Minh với Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

- Thông báo số 3125/TB-TGĐ.22.00 ngày 27/05/2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn về việc yêu cầu trả nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ;

- Thông báo số 3128/TB-TGĐ.22.00 ngày 27/05/2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn về việc yêu cầu trả nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ;

- Thông báo số 3129/TB-TGĐ.22.00 ngày 27/05/2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn về việc yêu cầu trả nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ

- Thông báo số 3130/TB-TGĐ.22.00 ngày 27/05/2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn về việc yêu cầu trả nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ;

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty TNHH Trí Minh.

Ngày 27/5/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 3125/TB-TGĐ.22 gửi (Công ty Trí Minh); Thông báo số 3128/TB-TGĐ.22 gửi cho Công ty Trí Minh, ông Hồ Hữu Trí và bà Nguyễn Thị Tường Vi; Thông báo số 3129/TB-TGĐ.22 gửi cho Công ty Trí Minh, ông Hồ Văn Minh và bà Nguyễn Trúc Linh; Thông báo số 3130/TB-TGĐ.22 gửi cho Công ty Trí Minh, bà Dương Thị Hồng Hạnh yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng Công ty Trí Minh (bên được bảo đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB kể từ ngày 06/03/2012 và phải chịu mức lãi suất nợ quá hạn theo thỏa thuận trong Hợp đồng/Thỏa thuận cấp tín dụng. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty Trí Minh, ông Hồ Hữu Trí, bà Nguyễn Thị Tường Vi, ông Hồ Văn Minh, bà Nguyễn Trúc Linh và bà Dương Thị Hồng Hạnh chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Công ty Trí Minh, ông Hồ Hữu Trí, bà Nguyễn Thị Tường Vi, ông Hồ Văn Minh, bà Nguyễn Trúc Linh và bà Dương Thị Hồng Hạnh về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1 Bất động sản Thửa đất số 125, tờ bản đồ số 1 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AO 910283 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 09/03/2009
2 Bất động sản Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 1 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AO 910284 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 09/03/2009
3 Bất động sản Thửa đất số 140, tờ bản đồ số 1 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AO 910285 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 09/03/2009
4 Bất động sản Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 1 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ số BC 257550 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 16/05/2011
5 Bất động sản Thửa đất số 116, tờ bản đồ số 1 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ số BC 257551 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 16/05/2011
6 Bất động sản Thửa đất số 117, tờ bản đồ số 1 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ số BC 257552 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 16/05/2011
7 Bất động sản Thửa đất số 134, tờ bản đồ số 1 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ số BC 257553 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 16/05/2011
8 Bất động sản Thửa đất số 135, tờ bản đồ số 1 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ số BC 257554 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 16/05/2011
9 Bất động sản Thửa đất số 953, tờ bản đồ số 1 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ số BC 257555 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 16/05/2011
10 Bất động sản Thửa đất số 122, tờ bản đồ số 6 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 413862 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 06/06/2007
11 Bất động sản Thửa đất số 123, tờ bản đồ số 6 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 413863 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 06/06/2007
12 Bất động sản Thửa đất số 124, tờ bản đồ số 6 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 173867 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 31/07/2009
13 Bất động sản Thửa đất số 125, tờ bản đồ số 6 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 173928 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 21/09/2009
14 Bất động sản Thửa đất số 126, tờ bản đồ số 6 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 244277 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 31/07/2009
15 Bất động sản Thửa đất số 43, tờ bản đồ số 6 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 173865 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 31/07/2009
16 Bất động sản Thửa đất số 44, tờ bản đồ số 6 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 173866 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 31/07/2009
17 Bất động sản Thửa đất số 667, tờ bản đồ số 3 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 173864 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 31/07/2009
18 Bất động sản Thửa đất số 236, tờ bản đồ số 3 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 718273 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 26/12/2008
19 Bất động sản Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 3 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 523016 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 18/09/2007
20 Bất động sản Thửa đất số 693, tờ bản đồ số 3 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 468764 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 29/05/2007
21 Bất động sản Thửa đất số 688, tờ bản đồ số 3 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 024710 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 11/04/2007
22 Bất động sản Thửa đất số 686, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 024708 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 11/04/2007
23 Bất động sản Thửa đất số 220, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 024704 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 11/04/2007
24 Bất động sản Thửa đất số 237, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 024705 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 11/04/2007
25 Bất động sản Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 024703 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 11/04/2007
26 Bất động sản Thửa đất số 114, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 365198 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 17/05/2007
27 Bất động sản Thửa đất số 113, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 365197 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 17/05/2007
28 Bất động sản Thửa đất số 243, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 365199 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 17/05/2007
29 Bất động sản Thửa đất số 112, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 365196 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 17/05/2007
30 Bất động sản Thửa đất số 493, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 468762 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 29/05/2007
31 Bất động sản Thửa đất số 521, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 964722 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 30/12/2005
32 Bất động sản Thửa đất số 695, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AG 767195 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 24/07/2007
33 Bất động sản Thửa đất số 701, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 523020 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 18/09/2007
34 Bất động sản Thửa đất số 492, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 024706 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 11/04/2007
35 Bất động sản Thửa đất số 515, tờ bản đồ số 3 xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 024707 do UBND Huyện Vũng Liêm cấp ngày 11/04/2007

2. Lý do thu giữ

Do Công ty Trí Minh vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Nghĩa vụ được bảo đảm:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 125, 139, 140, 115, 116, 117, 134, 135, 953 tờ bản đồ số 01 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 7.173.700.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ một trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm ngàn đồng) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 122, 123, 124, 125, 126, 43, 44 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 667 tờ bản đồ số 03 tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 2.713.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm mười ba triệu chín trăm nghìn đồng chẵn) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 493, 521, 695, 701, 492, 515, tờ bản đồ số 03, tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 là 3.277.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 3, 4, 112, 113, 114, 220, 236, 237, 243, 686, 688, 693 tờ bản đồ số 3, tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 là 3.203.750.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm lẻ ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

4. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ

Thời gian tiến hành thu giữ:Vào lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 7 năm 2022

Địa điểm thu giữ: tại nơi có tài sản.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
  • Đại diện Công an xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
  • Đại diện SCB
  • Đại diện Phòng ANKT Công an Tỉnh Vĩnh Long

SCB yêu cầu Công ty Trí Minh, ông Hồ Hữu Trí, bà Nguyễn Thị Tường Vi, ông Hồ Văn Minh, bà Nguyễn Trúc Linh và bà Dương Thị Hồng Hạnh nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty Trí Minh, ông Hồ Hữu Trí, bà Nguyễn Thị Tường Vi, ông Hồ Văn Minh, bà Nguyễn Trúc Linh và bà Dương Thị Hồng Hạnh có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

- Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

- Trụ sở UBND xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

5. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Công ty Trí Minh, ông Hồ Hữu Trí, bà Nguyễn Thị Tường Vi, ông Hồ Văn Minh, bà Nguyễn Trúc Linh và bà Dương Thị Hồng Hạnh vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Vĩnh Long

- Địa chỉ: 11-11A-11B-11C Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Ông: Nguyễn Đăng Khoa - SĐT: 0906.834.130 - Chức vụ: Giám đốc P.KHDN - SCB Vĩnh Long
hoặc

- Ông: Huỳnh Thiên Vũ - SĐT: 0888.794989 - Chức vụ: TBP Xử Lý Nợ KHDN - SCB Hội Sở

SCB thông báo để Công ty Trí Minh và Bà Dương Thị Hồng Hạnh biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

Xem thông báo chính thức tại đây

 

top