Search
06/07/2022

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Công ty TNHH Trí Minh, bà Dương Thị Hồng Hạnh, ông Hồ Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Thậm, ông Hồ Khánh Lư và bà Phan Thị Thu (TB số 381)

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

- Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

- Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

- Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 được ký kết giữa Công ty TNHH Trí Minh với Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 032/HĐTD-SCB-CNVL.09 ngày 28/09/2009 được ký kết giữa Công ty TNHH Trí Minh với Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 032-01/HĐTC-SCB-CNVL.09 ngày 28/9/2009 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với bà Dương Thị Hồng Hạnh và Công ty TNHH Trí Minh;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 336-07/HĐTC-SCB-CNVL.11 ngày 11/8/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với ông Hồ Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Thậm và Công ty TNHH Trí Minh;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 336-11/HĐTC-SCB-CNVL.11 ngày 11/8/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với ông Hồ Khánh Lư, bà Phan Thị Thu và Công ty TNHH Trí Minh;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 336-12/HĐTC-SCB-CNVL.11 ngày 18/8/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Năm Vàng và Công ty TNHH Trí Minh;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 336-13/HĐTC-SCB-CNVL.11 ngày 18/8/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với , bà Dương Thị Hồng Hạnh và Công ty TNHH Trí Minh;

- Thông báo số 3124/TB-TGĐ.22 ngày 27/5/2022 của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn về việc trả nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ;

- Thông báo số 3125/TB-TGĐ.22 ngày 27/5/2022 của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn về việc trả nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ;

- Thông báo số 3126/TB-TGĐ.22 ngày 27/5/2022 của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn về việc trả nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ;

- Thông báo số 3127/TB-TGĐ.22 ngày 27/5/2022 của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn về việc trả nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ;

- Thông báo số 3130/TB-TGĐ.22 ngày 27/5/2022 của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn về việc trả nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ;

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty TNHH Trí Minh,

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 3124/TB-TGĐ.22 gửi Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Năm Vàng, Thông báo số 3125/TB-TGĐ.22 gửi cho Công ty TNHH Trí Minh (Công ty Trí Minh), Thông báo số 3126/TB-TGĐ.22 gửi cho Ông Hồ Khánh Lư và Bà Phan Thị Thu, Thông báo số 3127/TB-TGĐ.22 gửi cho Ông Hồ Văn Hùng và Bà Nguyễn Thị Thậm, Thông báo số 3130/TB-TGĐ.22 gửi cho Bà Dương Thị Hồng Hạnh yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Công ty Trí Minh vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 được ký kết giữa Công ty Trí Minh với Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty Trí Minh, Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Năm Vàng, Ông Hồ Khánh Lư và Bà Phan Thị Thu, Ông Hồ Văn Hùng và Bà Nguyễn Thị Thậm, Bà Dương Thị Hồng Hạnh không tự nguyện trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Công ty Trí Minh, Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Năm Vàng, Ông Hồ Khánh Lư và Bà Phan Thị Thu, Ông Hồ Văn Hùng và Bà Nguyễn Thị Thậm, Bà Dương Thị Hồng Hạnh về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thông tin về việc thu giữ như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1 Bất động sản

- Quyền sử dụng thửa đất số 57, 52, 56, 304, 377, 13, 12, 10, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
- Công trình xây dựng trên thửa đất số 52, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AO 719999 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 22/07/2009
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 402028 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 30/09/2005
- Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ số BB 404859 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 04/08/2010
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 024623 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 20/04/2007
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AC 706877 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 05/07/2005
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AC 706876 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 05/07/2005
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AC 706875 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 05/07/2005
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 403489 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 30/09/2005
- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng số HSG001 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 04/10/2007

2 Bất động sản Quyền sử dụng thửa đất số 70+77, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số V 200454 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 22/04/2002
3 Bất động sản

- Quyền sử dụng thửa đất số 270, 271, 128, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
- Công trình xây dựng trên thửa đất số 270, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL 761821 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 18/01/2008
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL 265500 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 14/12/2007
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL 262000 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 14/12/2007
- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng số 868582962905103 do UBND Huyện Mang Thít cấp ngày 21/11/2008

4 Bất động sản Công trình xây dựng trên thửa đất số 304, 10+12+13+377, 52+56, 56+57, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng số 868582962900101 do UBND Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 15/07/2008
- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng số 868582962900102 do UBND Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 15/07/2008
- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng số 868582962900103 do UBND Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 17/11/2008
- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng số 868582962900104 do UBND Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 10/11/2009

2. Lý do thu giữ

Công ty Trí Minh vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Nghĩa vụ được bảo đảm:

Nghĩa vụ bảo đảm của tài sản Quyền sử dụng thửa đất số 57, tờ bản đồ số 2, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 032/HĐTD-SCB-CNVL.09 ngày 28/9/2009 2011 bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 640.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại; và Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 và các phụ lục liên quan bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 1.834.600.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn) và các khoản phí, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi vốn và bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ bảo đảm của tài sản Quyền sử dụng thửa đất số 70+77, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 và các phụ lục liên quan bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 2.025.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm hai mươi lăm triệu đồng) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ bảo đảm của tài sản Quyền sử dụng thửa đất số 270, 271, 128 tờ bản đồ số 2 và CTXD thuộc thửa đất số 270, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 2.827.800 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng chẵn) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ bảo đảm của tài sản Quyền sở hữu Công trình xây dựng trên thửa đất số 304, 10+12+13+377, 52+56, 56+57 tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 và các phụ lục liên quan bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 8.493.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm chín mươi ba triệu đồng) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ bảo đảm của tài sản Quyền sử dụng thửa đất số 52, 56, 304, 377, 13, 12, 10 tờ bản đồ số 2 và Quyền sở hữu Công trình xây dựng trên thửa đất số 52, tờ bản đồ số 2, tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 336/HĐTD-SCB-CNVL.11 ngày 02/08/2011 bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 10.484.100.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ bốn trăm tám mươi bốn triệu một trăm ngàn đồng chẵn) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

4. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 08 năm 2022

Địa điểm thu giữ: Tại nơi bất động sản tọa lạc.

Thành phần tham gia bao gồm (dự kiến):

  • Đại diện UBND xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
  • Đại diện Công an xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
  • Đại diện SCB
  • Đại diện Phòng ANKT Công an Tỉnh Vĩnh Long

SCB yêu cầu Công ty Trí Minh, Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Năm Vàng, Ông Hồ Khánh Lư và Bà Phan Thị Thu, Ông Hồ Văn Hùng và Bà Nguyễn Thị Thậm, Bà Dương Thị Hồng Hạnh nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản.

Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty Trí Minh, Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Năm Vàng, Ông Hồ Khánh Lư và Bà Phan Thị Thu, Ông Hồ Văn Hùng và Bà Nguyễn Thị Thậm, Bà Dương Thị Hồng Hạnh có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

- Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

- Trụ sở UBND xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

5. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Công ty Trí Minh, Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Năm Vàng, Ông Hồ Khánh Lư và Bà Phan Thị Thu, Ông Hồ Văn Hùng và Bà Nguyễn Thị Thậm, Bà Dương Thị Hồng Hạnh vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Vĩnh Long

- Địa chỉ: 11-11A-11B-11C Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Ông: Nguyễn Đăng Khoa - SĐT: 0906.834.130 - Chức vụ: Giám đốc P.KHDN - SCB Vĩnh Long
hoặc

- Ông: Huỳnh Thiên Vũ - SĐT: 0888.794989 - Chức vụ: TBP Xử Lý Nợ KHDN - SCB Hội Sở

SCB thông báo để Công ty Trí Minh, Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Năm Vàng, Ông Hồ Khánh Lư và Bà Phan Thị Thu, Ông Hồ Văn Hùng và Bà Nguyễn Thị Thậm, Bà Dương Thị Hồng Hạnh biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

Xem thông báo chính thức tại đây

 

top