Search
06/07/2022

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Vĩnh Long (TB số 374)

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

- Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

- Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

-Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 153/HĐTD-SCB-CNVL.10 ngày 25/9/2010 và Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 153-01/PLHĐ-SCB-CNVL.11 ngày 12/5/2011, Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 153-02/PLHĐ-SCB-CNVL.12 ngày 01/8/2012, Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 055100009_001-01 ngày 29/3/2013 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Vĩnh Long;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 159/HĐTC-SCB-CNVL.10 ngày 29/9/2010 và Phụ lục Hợp đồng số 159-01/PLHĐTC-SCB-CNVL.11 ngày 28/10/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Vĩnh Long;

-Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 158/HĐTC-SCB-CNVL.10 ngày 28/9/2010 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Vĩnh Long;

-Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 156/HĐTC-SCB-CNVL.10 ngày 28/9/2010 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Vĩnh Long;

-Tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Vĩnh Long,

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 3208/TB-SCB-TGĐ.22 gửi cho Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Vĩnh Long (Công ty Thủy Sản Vĩnh Long) yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Công ty Thủy Sản Vĩnh Long vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 153/HĐTD-SCB-CNVL.10 ngày 25/9/2010 và Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 153-01/PLHĐ-SCB-CNVL.11 ngày 12/5/2011, Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 153-02/PLHĐ-SCB-CNVL.12 ngày 01/8/2012, Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 055100009_001-01 ngày 29/3/2013.

Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty Thủy Sản Vĩnh Long không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Công ty Thủy Sản Vĩnh Long về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1 Bất động sản Quyền sử dụng thửa đất số 615 và 625 tờ bản đồ số 09 tại Ấp Phú Hoà 2,Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long Công ty Thủy Sản Vĩnh Long

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AE 563326 do UBND tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 26/7/2006

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL 395041 do UBND tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 16/01/2008

2 Bất động sản Quyền sử dụng tại Ấp Phú Thuận, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long Công ty Thủy Sản Vĩnh Long Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL 395042 do Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 16/01/2008

2. Lý do thu giữ

Công ty Thủy Sản Vĩnh Long vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Nghĩa vụ được bảo đảm:

Nghĩa vụ bảo đảm của tài sản Quyền sử dụng thửa đất số 615, tờ bản đồ số 09 tại Ấp Phú Hoà 2, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 153/HĐTD-SCB-CNVL.10 ngày 25/9/2010 bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 20.386.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ bảo đảm của tài sản Quyền sử dụng thửa đất số 625, tờ bản đồ số 09 tại Ấp Phú Hoà 2, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 153/HĐTD-SCB-CNVL.10 ngày 25/9/2010 bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 21.330.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ bảo đảm của tài sản Quyền sử dụng thửa đất số 659, tờ bản đồ số 10 tại Ấp Phú Thuận, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 153/HĐTD-SCB-CNVL.10 ngày 25/9/2010 bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 31.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

4. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2022

Địa điểm thu giữ: Tại nơi bất động sản tọa lạc.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
  • Đại diện Công an Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
  • Đại diện SCB
  • Đại diện Phòng ANKT Công an Tỉnh Vĩnh Long

SCB yêu cầu Công ty Thủy Sản Vĩnh Long nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản.

Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty Thủy Sản Vĩnh Long có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

- Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

- Trụ sở UBND Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

5. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Công ty Thủy Sản Vĩnh Long vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Vĩnh Long

- Địa chỉ: 11-11A-11B-11C Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Ông: Nguyễn Đăng Khoa - SĐT: 0906.834.130 - Chức vụ: Giám đốc P.KHDN - SCB Vĩnh Long
hoặc

- Ông: Huỳnh Thiên Vũ - SĐT: 0888.794989 - Chức vụ: TBP Xử Lý Nợ KHDN - SCB Hội Sở

SCB thông báo để Công ty Trí Minh và Bà Dương Thị Hồng Hạnh biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

Xem thông báo chính thức tại đây

 

top