Search
24/07/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Bà Lê Thị Lùng

Kính gửi: - BÀ LÊ THỊ LÙNG (đại diện bên thế chấp tài sản)
- ÔNG NGUYỄN VĂN THANH – BÀ NGUYỄN THỊ NĂM

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ đồng tín dụng số 10/HĐTD/SCB-CNLA.10 ngày 28/10/2010;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 10A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 23/05/2011;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 15/06/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 127/TB-SCB-CNLA.18 gửi cho Bà Lê Thị Lùng yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Ông Nguyễn Văn Thanh – Bà Nguyễn Thị Năm (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 10/HĐTD/SCB-CNLA.10 ngày 28/10/2010. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Bà Lê Thị Lùng không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Bà Lê Thị Lùng về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
01

Quyền sử dụng đất

Thửa đất số: 168, 169, 235 tờ bản đồ số 3, 5 tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM
- Loại đất: đất lúa và đất gò
- Diện tích: 3,534 m2.

- Thời gian sử dụng: 11 năm (kể từ 20/09/2004)

- Diện tích sàn: 478,0 m2

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

- Cấp (hạng): B3

Bà Lê Thị Lùng

Giấy chứng nhận QSDĐ số 967314, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00068 QSDĐ/H-UBND.

2. Lý do thu giữ:

Do Ông Nguyễn Văn Thanh – Bà Nguyễn Thị Năm đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB được đảm bảo bằng tài sản của Bà Lê Thị Lùng. SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 14 giờ 30 phút…ngày 10 tháng 08 năm 2018

Địa điểm thu giữ: 26 ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Thành phần tham gia bao gồm:

3.1. Đại diện UBND Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM

3.2. Đại diện Công an Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM

3.3. Đại diện SCB: Ông Nguyễn Quốc Khánh Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh

SCB yêu cầu Bà Lê Thị Lùng nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Bà Lê Thị Lùng có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

Trụ sở UBND Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh;

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Bà Lê Thị Lùng vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An.

Địa chỉ: 68A Hùng Vương, Phường 2, Tp. Tân An, Tỉnh Long An.

Ông : Nguyễn Quốc Khánh - Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh

SCB thông báo để Bà Lê Thị Lùng được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top