Search
26/03/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ

Căn cứ:

- Bộ luật dân sự hiện hành;

- Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 về việc xử lý tài sản đảm bảo;

- Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 183.16.1208/HĐTDNH_HM ngày 12/08/2016 giữa Công ty cổ phần xây lắp viễn thông Hoàng Gia và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Hà Nội

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo cho nghĩa vụ cùa bên thứ ba giữa Công ty cổ phần xây lắp viễn thông Hoàng Gia, ông Vũ Dương Tân và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Hà Nội số công chứng: 10617.2016/TCTS, quyển số 02 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12/08/2016 tại phòng công chứng Phạm Nguyễn;

- Căn cứ các tài liệu liên quan khác.

Thông báo về việc đề nghị Khách hàng bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), cụ thể yêu cầu bàn giao các tài sản bảo đảm sau đây:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chủ quyền
1 Bất động sản

Thửa đất số : 11-1, tờ bản đồ số: 59

 • Địa chỉ: Số 73, tổ 2, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Diện tích: 94.4 m2 (Bằng chữ: Chín mươi bốn phẩy bốn mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Vũ Dương Tân
CMND: số 001079001275 do ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/05/2014
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ 700140 do Sở tài nguyên môi trường tp. Hà Nội cấp ngày 28/06/2016

2. Lý do yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm:

Khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 183.16.1208/HĐTDNH_HM ngày 12/08/2016 giữa Công ty cổ phần xây lắp viễn thông Hoàng Gia và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Hà Nội

Tạm tính đến hết ngày 09/03/2018 Khách hàng còn nợ SCB với tổng số tiền 4,037,544,876 đồng, cụ thể như sau:

 • Vốn gốc: 3,387,425,612 đồng
 • Nợ lãi:
  • Lãi trong hạn: 91,425,100 đồng
  • Lãi quá hạn: 551,286,902 đồng
  • Lãi phạt chậm thanh toán: 7,407,262 đồng

Tổng cộng 4,037,544,876 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm ba mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi bốn ngàn tám trăm bảy mươi sáu đồng) và tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 09/03/2018 cho đến khi Khách hàng thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi phạt quá hạn của các hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có). Tuy nhiên đến nay Khách hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho SCB.

Nay SCB yêu cầu Khách hàng/ Bên đang chiếm giữ tài sản bàn giao tài sản bảo đảm nêu trên cho SCB để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Mọi việc chậm trễ trong việc bàn giao tài sản bảo đảm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB.

SCB thông báo cho Khách hàng/ Bên đang chiếm giữ tài sản biết về thời gian và địa điểm tiến hành giao nhận tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

 • Thời gian thu giữ tài sản: vào lúc 13h00 ngày 30 tháng 03 năm 2018
 • Tài sản bảo đảm sẽ được giao nhận: Tài sản nêu tại mục 1 (số thứ tự 1) của Thông báo này.

3. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Tùy tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý Tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật.

Khách hàng được quyền nhận lại tài sản theo quy định của pháp luật và theo quy định của SCB.

 

top