Search
30/03/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ

Căn cứ:

- Bộ luật dân sự hiện hành;

- Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 về việc xử lý tài sản đảm bảo;

- Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 183.16.0908/HĐTDNH_HM ngày 09/08/2016 ký kết giữa Bên vay là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Avi Việt Nam với Ngân hàng TMCP Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để bảo đảm cho nghĩa vụ của bên thứ ba ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Hà Nội và bà Lê Thùy Linh số công chứng 10599.2016/TCTS, quyển số 02 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 09/08/2016 tại phòng Công chứng Phạm Nguyễn;

- Căn cứ các tài liệu liên quan khác liên quan đến khoản vay của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng AVI Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội (SCB), cụ thể yêu cầu bàn giao các tài sản bảo đảm sau đây:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chủ quyền
1 Bất động sản

Thửa đất số: -/-

 • Tờ bản đồ: -/-
 • Địa chỉ: Số 047, khu tập thể Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.
 • Diện tích: 75,3 m2 ( Bằng chữ: Bảy mươi năm phảy ba mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng 75,3 m2.
 • Mục đích sử dụng: Đất ở
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Bà Lê Thùy Linh
CMND số 025183000109 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về DC cấp ngày 28/08/2014
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 827886 do UBND huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội cấp ngày 13/07/2011

2. Lý do yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm:

Khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 183.16.0908/HĐTDNH_HM ngày 09/08/2016 ký kết giữa Bên vay là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Avi Việt Nam với Ngân hàng TMCP Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội

Tạm tính đến hết ngày 09/03/2018 Khách hàng còn nợ SCB theo tài sản bảo đảm nêu trên tổng số tiền 6,562,802,010 đồng, cụ thể như sau:

 • Vốn gốc: 5,628,981,600 đồng
 • Nợ lãi:
  • Lãi trong hạn: 46,577,326 đồng
  • Lãi quá hạn: 879,961,686 đồng
  • Lãi phạt chậm thanh toán: 7,281,398 đồng

Tổng cộng 6,562,802,010 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu tám trăm lẻ hai ngàn không trăm mười đồng) và tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 09/03/2018 cho đến khi Khách hàng thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi phạt quá hạn của các hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có). Tuy nhiên đến nay Khách hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho SCB.

Nay SCB yêu cầu Khách hàng, Bên đang chiếm giữ tài sản bàn giao tài sản bảo đảm nêu trên cho SCB để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Mọi việc chậm trễ trong việc bàn giao tài sản bảo đảm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB.

SCB thông báo cho Khách hàng, Bên đang chiếm giữ tài sản biết về thời gian và địa điểm tiến hành giao nhận tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

 • Thời gian thu giữ tài sản: vào lúc 13h00 ngày 03 tháng 04 năm 2018
 • Tài sản bảo đảm sẽ được giao nhận: Tài sản nêu tại mục 1 (số thứ tự 1) của Thông báo này.

3. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Tùy tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý Tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật.

Khách hàng được quyền nhận lại tài sản theo quy định của pháp luật và theo quy định của SCB.

 

top