Search
01/11/2018

Thông báo thay đổi thời gian thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ quá hạn khách hàng Bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và Ông Trần Mạnh Hùng

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 về việc xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (nếu khoản nợ đã bán cho VAMC);

Căn cứ Hợp đồng cho vay ngắn hạn (vay món) số 113/HĐTD-SCB-CNHD.16 ký ngày 26/10/2016;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 111/HĐTC-SCB-CNHD.16 ký ngày 26/10/2016;

Cả hai hợp đồng trên được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương với ông Trần Mạnh Hùng và bà Tiêu Phạm Ngọc Linh.

Ngày 28/06/2018 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương (sau đây gọi tắt là SCB) đã có thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ vay quá hạn của Bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng (sau đây gọi tắt là khách hàng) tại SCB. Tuy nhiên gia đình Khách hàng đã đề nghị SCB cho thêm thời gian để sắp xếp chỗ ở mới nên SCB đã đồng ý chuyển thời gian thu giữ tài sản đến ngày 16/10/2018, tuy nhiên đến hết ngày 16/10/2018 gia đình Khách hàng vẫn chưa thực hiện.

Vì vậy nay SCB thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý nợ của bên bảo đảm là bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng tại SCB, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1.Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Bất động sản (Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 773651, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-00072; do UBND huyện Thanh Hà cấp ngày 13/10/2016 cho bà Tiêu Phạm Ngọc Linh. Địa chỉ tài sản: thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

1. Thông tin thửa đất:

- Thửa đất số: 299
- Tờ bản đồ số: 07
- Diện tích: 513,5 m2
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (421,5 m2). Đất vườn (92,0 m2)
- Thời gian sử dụng: Lâu dài đối với đất ở nông thôn. Đến tháng 10/2043 đối với đất vườn

2. Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.
- Số tầng: 03
- Diện tích xây dựng: 198,0 m2
- Diện tích sàn: 478,0 m2
- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
- Cấp (hạng): B3

Ông Trần Mạnh Hùng và bà Tiêu Phạm Ngọc Linh

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 773651, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-00072

2. Lý do thu giữ

Khách hàng vay vốn là bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng cho vay ngắn hạn (vay món) số 113/HĐTD-SCB-CNHD.16 ký ngày 26/10/2016 được ký kết giữa SCB và bà Tiêu Phạm Ngọc Linh – ông Trần Mạnh Hùng.

Tạm tính đến ngày 25/10/2018 bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng còn nợ SCB tổng số tiền, cụ thể như sau:

  • Số tiền dư nợ gốc hiện tại: 2.000.000.000 đồng
  • Tổng số tiền phạt gốc quá hạn: 245.666.102 đồng (Tính đến ngày 25/10/2018)
  • Tổng số tiền lãi trong hạn: 147.405.193 đồng
  • Tổng số tiền lãi phạt/lãi quá hạn: 18.826.236 đồng (Tính đến ngày 25/10/2018)
  • Tổng cộng: 2.411.897.531 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm mười một triệu, tám trăm chín mươi bẩy nghìn, năm trăm ba mươi một đồng).

Và lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 25/10/2018 (ngày kế tiếp ngày tạm tính nêu trên) cho đến khi bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi phạt quá hạn của các hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có).

Đến nay bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Vì vậy SCB thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

SCB thông báo cho Bên vay/Bên bảo đảm/Bên chiếm giữ tài sản biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

  • Thời gian thu giữ tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2018
  • Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
  • Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 (số thứ tự 1) của Thông báo này.

3. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm:

Tùy vào tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

Bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng được quyền nhận lại tài sản khi bà Tiêu Phạm Ngọc Linh và ông Trần Mạnh Hùng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và phí liên quan đến xử lý tài sản trước thời điểm đăng ký tham gia bán đấu giá hoặc trước thời điểm nhận tiền đặt cọc bán tài sản bảo đảm.

Trân trọng.

 

top