Search
11/08/2023

Thông báo mời chào hàng các gói thầu "Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống xác thực hai yếu tố 2FA RSA"

Hồ sơ mời thầu gói thầu “Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống xác thực hai yếu tố (2FA - Two Factors Authentication) RSA” vui lòng tải TẠI ĐÂY.

 

top