Search
07/12/2023

Thông báo mời chào hàng các gói thầu công nghệ thông tin

Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Mua dịch vụ bảo hành hệ thống CoreSwitch Juniper Q-Frabic” vui lòng tải tại đây

Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Bảo hành và hỗ trợ thiết bị MFE Web Gateway 5500” vui lòng tải tại đây

Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Mua dịch vụ bảo hành hệ thống Router BGP Cisco ASR 9001-S” vui lòng tải tại đây

Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Mua dịch vụ bảo hành hệ thống switch đấu nối ISP Cisco 9300” vui lòng tải tại đây

Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Mua dịch vụ bảo hành hệ thống cân bằng tải Citrix” vui lòng tải tại đây

 

top