Search
18/08/2022

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

- Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 01/HĐTD-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 và các Phụ lục đính kèm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Ngô Thị Mỹ Linh;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 02/HĐTD-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 và các Phụ lục đính kèm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Trần Thị Ngọc Xuân;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 03/HĐTD-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 và các Phụ lục đính kèm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Hồ Thị Ánh Nguyệt;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 04/HĐTD-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 và các Phụ lục đính kèm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Nguyễn Ngọc Lâm;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 05/HĐTD-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 và các Phụ lục đính kèm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Lê Công Minh Dũng;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 06/HĐTD-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 và các Phụ lục đính kèm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Dương Quốc Thanh;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 07/HĐTD-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 và các Phụ lục đính kèm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Nguyễn Thị Tuyết Hương;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 08/HĐTD-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 và các Phụ lục đính kèm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Trần Thanh Nhàn;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 09/HĐTD-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 và các Phụ lục đính kèm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Trần Văn Vũ;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 13/HĐTD-SCB-CNLA.11 ngày 29/12/2011 và các Phụ lục đính kèm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Phan Đắc Tuệ;

- Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 14/HĐTD-SCB-CNLA.11 ngày 29/12/2011 và các Phụ lục đính kèm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Phạm Văn Kiệt;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Ngô Thị Mỹ Linh;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 01A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Ngô Thị Mỹ Linh;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 02/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Trần Thị Ngọc Xuân;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 02A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Trần Thị Ngọc Xuân;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Hồ Thị Ánh Nguyệt;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 03A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Hồ Thị Ánh Nguyệt;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 04/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Nguyễn Ngọc Lâm;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 04A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Nguyễn Ngọc Lâm;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 05/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Lê Công Minh Dũng;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 05A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Lê Công Minh Dũng;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 06/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Dương Quốc Thanh;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 06A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Dương Quốc Thanh;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 07/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Nguyễn Thị Tuyết Hương;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 07A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với bà Nguyễn Thị Tuyết Hương;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 08/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Trần Thanh Nhàn;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 08A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Trần Thanh Nhàn;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 09/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Trần Văn Vũ;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 09A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 10/3/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Trần Văn Vũ;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 13/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 29/12/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Phan Đắc Tuệ;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 13A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 29/12/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Phan Đắc Tuệ;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 14/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 29/12/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Phạm Văn Kiệt;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 14A/HĐTC-SCB-CNLA.11 ngày 29/12/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An với ông Phạm Văn Kiệt;

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (“SCB”) có kế hoạch tổ chức bán đấu giá khoản nợ xấu phát sinh tại SCB. Do đó, SCB đang có nhu cầu thuê doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá để xác định mức giá khởi điểm của khoản nợ.

SCB trân trọng kính mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá, đủ năng lực, kinh nghiệm và có nguyện vọng hợp tác với SCB tham gia quá trình thẩm định giá khoản nợ theo thông tin như sau:

1. Người có khoản nợ cần thẩm định giá:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổng quan về khoản nợ cần xác định giá khởi điểm:

- Khoản nợ của 11 khách hàng vay là các ông/bà: Ngô Thị Mỹ Linh, Lê Công Minh Dũng, Hồ Thị Ánh Nguyệt, Trần Thị Ngọc Xuân, Nguyễn Ngọc Lâm, Trần Văn Vũ, Nguyễn Thị Tuyết Hương, Trần Thanh Nhàn, Dương Quốc Thanh, Phan Đắc Tuệ, Phạm Văn Kiệt.

3. Điều kiện đăng ký tham gia:

- Doanh nghiệp thẩm định giá phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính;

- Doanh nghiệp thẩm định giá không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đã có kinh nghiệm thẩm định giá trên 05 năm.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ký Thông báo này đến hết 17 giờ 00 phút ngày 30/8/2022 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký: Số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thành phần hồ sơ đăng ký:

- Hồ sơ năng lực doanh nghiệp Thẩm định giá.

- Thông báo phí dịch vụ thẩm định.

6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Gửi hồ sơ đăng ký trong thời hạn nêu trên.

- Có mức phí dịch vụ thấp nhất.

- Trường hợp có nhiều tổ chức đáp ứng điều kiện và có mức chào giá bằng nhau thì quyền lựa chọn Tổ chức thẩm định giá thuộc về SCB.

Lưu ý: Hồ sơ Doanh nghiệp thẩm định giá không phù hợp tiêu chí hoặc không được SCB lựa chọn sẽ không hoàn lại. SCB sẽ không phản hồi bằng văn bản trong trường hợp này.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Phòng Xử lý nợ - ĐT: 8228 (số nội bộ)

- Ông: Huỳnh Thiên Vũ - ĐT: 0902.856.989

SCB trân trọng thông báo./.

 

top