Search
04/03/2021

SCB triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

Vừa qua, Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã công bố nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai phương án chào bán cổ phiếu SCB ra công chúng.

Theo đó, Hội đồng quản trị SCB thông qua chủ trương chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt là tổ chức tư vấn và hỗ trợ SCB triển khai phương án tăng vốn. Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của SCB thông qua, và Đại hội đã giao cho Hội đồng quản trị SCB đề xuất phương án cụ thể trong từng thời kỳ, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

SCB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2030, trong đó, riêng năm 2020-2021 tăng thêm 5.000 tỷ đồng. Theo phương án tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng trong năm 2020-2021, SCB sẽ chào bán 500 triệu cổ phần (tương ứng với 5.000 tỷ đồng) cho cổ đông hiện hữu. Trên cơ sở tổng vốn điều lệ tăng thêm, SCB sẽ ưu tiên bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tập trung vào đầu tư tài sản cố định, hiện đại hóa công nghệ thông tin và đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở các Chi nhánh phù hợp với định hướng kế hoạch hàng năm để đáp ứng yêu cầu về nền tảng phát triển của SCB.

Việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng đối với SCB, giúp SCB nâng cao năng lực tài chính, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cũng như tạo tiền đề để SCB bứt phá và phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả.

 

top