Search
16/08/2022

SCB triển khai hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước, đối với khoản vay của Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh

SCB chính thức triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất cho vay thực tế, với kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh.

Chương trình hỗ trợ lãi suất được SCB triển khai theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển của nền kinh tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Thông qua chương trình, SCB sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất cho vay thực tế với kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh.

Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày khách hàng cung cấp đủ hồ sơ theo quy định của SCB đến ngày 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước. Theo đó, SCB sẽ xem xét các đối tượng Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đủ các điều kiện và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Thứ nhất, đối tượng có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

- Thứ hai, đối tượng có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam (VNĐ). SCB sẽ thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi. Trường hợp việc thu lãi vay trong kỳ được thực hiện sau giờ làm việc thì việc hoàn trả số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất được thực hiện vào ngày làm việc liền kề tiếp theo.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định. Tuy nhiên, khoản vay sẽ không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau:

- Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục HTLS đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.

- Khách hàng không đáp ứng về điều kiện, đối tượng HTLS theo kết quả thanh tra của Ngân hàng Nhà nước/Cơ quan có thẩm quyền.

- Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích theo kiểm tra, đánh giá của SCB và/hoặc Ngân hàng Nhà nước.

- Khoản vay được gia hạn nợ không được HTLS đối với thời gian gia hạn nợ.

 

top