Biểu phí - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

Biểu phí

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

Danh mục Khách hàng Cá nhân Khách hàng Doanh nghiệp
I. Biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi
II. Biểu phí tài khoản thanh toán
III. Biểu phí dịch vụ thanh toán trong nước
IV. Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế
V. Biểu phí dịch vụ ngân hàng số
VI. Biểu phí dịch vụ ngân quỹ
VII. Biểu phí dịch vụ tín dụng bảo lãnh và tài trợ thương mại
VIII. Biểu phí dịch vụ thẻ thanh toán
IX. Biểu phí dịch vụ thẻ tín dụng
X. Biểu phí dịch vụ khác

 

top