Search

KOS Shop

 

Mức ưu đãi: Giảm 10% tổng hóa đơn

Thẻ áp dụng: Chủ thẻ SCB Visa/Mastercard

Thời gian ưu đãi: 15/12/2019 - 31/12/2021.

Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống KOS SHOP

Điều khoản và điều kiện chung:

Được cộng dồn với các chương trình khuyến mãi giảm giá khác.

Ưu đãi không được chuyển đổi thành tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.

 

top