Search
26/05/2020

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay - Bà Phan Thị Như Phương

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thoả thuận cho vay ngắn hạn số 106185666/TT.TDNH-SCB.CNGL.18 ngày 17 tháng 09 năm 2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Bà Phan Thị Như Phương, Ông Phạm Ngọc Tiến;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 666/HĐ.TC-SCB.CNGL.18 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Bà Phan Thị Như Phương,Ông Phạm Ngọc Tiến;

Ngày 28./04/ 2020 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số ……… /TB-SCB-CNGL.20 gửi cho Bà Phan Thị Như Phương yêu cầu giao Tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do khách hàng là Bà Phan Thị Như Phương, Ông Phạm Ngọc Tiến vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thoả thuận cho vay ngắn hạn số: 106185666/TT.TDNH-SCB.CNGL.18 ngày 17 tháng 09 năm 2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Bà Phan Thị Như Phương, Ông Phạm Ngọc Tiến. Tuy nhiên, đã hết thời hạn yêu cầu nhưng Bà Phan Thị Như Phương không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do vậy, bằng văn bản này SCB thông báo đến Quý Cơ quan về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT LOẠI TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM CHỦ TÀI SẢN GIẤY TỜ PHÁP LÝ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU/SỬ DỤNG TÀI SẢN

1

Bất động sản

Quyền sử dụng đất có diện tích 278 m2, Đất ở tại nông thôn, tại thửa đất số262; tờ bản đồ số 24;

Địa chỉ: Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai.
Bà Phan Thị Như Phương

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CN 24716 (Số vào sổ cấp GCN : CS 03101) do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 29/06/2018.

2. Lý do thu giữ:

Do Bà Phan Thị Như Phương, Ông Phạm Ngọc Tiến vi phạm nghĩa vụ bàn giao tài sản và nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

3.1 Tài sản bảo đảm 1 của Thông báo này sẽ được bàn giao

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 05 năm 2020

3.2 Địa điểm bàn giao: Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai.
  • Đại diện Công an Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
  • Đại diện SCB: Ông Trần Ngọc Thảo – Giám đốc ngân hàng TMCP Sài gòn-SCB chi nhánh Gia lai

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Lai
  • Địa chỉ: 78-80 Hai Bà Trưng, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai
  • Ông: Trân Mạnh Cường Chức vụ: PGĐ Nguyễn Khuyến – SĐT: 0977930999
  • Ông/Bà: Nguyễn Thanh Hà Chức vụ: CV KHCN Số ĐT: 0977744773

SCB trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý Cơ quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản theo quy định pháp luật và cử người tham gia, chứng kiến, hỗ trợ SCB trong việc thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên.

SCB rất mong được sự hỗ trợ và phối hợp từ Quý Cơ quan.

Trân trọng.

 

top