ÔNG VÕ TẤN HOÀNG VĂN

pic

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP.HCM;

Thành viên Hiệp Hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA);

Chứng chỉ kiểm toán độc lập (CPA Việt Nam).

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Võ Tấn Hoàng Văn có hơn 24 năm kinh nghiệm trong công tác kiểm toán, tư vấn tài chính ngân hàng và quản trị điều hành ngân hàng. Ông lần lượt giữ chức vụ như: Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng kiểm toán và tư vấn lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Phó Tổng Giám đốc, Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2012-2017. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn.