Ông NGUYỄN MẠNH HẢI

pic

Chức vụ hiện tại: Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân kế toán kinh tế - Đại học Kinh tế Huế

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Nguyễn Mạnh Hải có hơn 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các Phòng Ban chuyên môn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn như Phòng Kinh doanh Tiền tệ, Phòng Quản lý Rủi ro Thị trường, Phòng Tổng hợp & Phân tích Rủi ro, Phòng Quản lý Rủi ro tín dụng. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn.