Sản phẩm tiền gửi của năm

Đơn vị trao tặng: Tạp chí The Asian Banker