Sản phẩm - Dịch vụ Tin & Dùng Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Thời báo Kinh tế Việt Nam