Ngân hàng xuất sắc về ngoại hối Việt Nam năm 2019

Đơn vị trao tặng: Tạp chí Finance Digest