Ngân hàng quản trị doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam

Đơn vị trao tặng: Tạp chí Finance Digest