Ngân hàng ngoại hối của năm

Đơn vị trao tặng: Tạp chí The European